POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.bizwww.otpad.biz

Newsletter # 18

 reciklaza
 
 

APEL ZA ODBRANU PRAVA NA RAD SAKUPLJAČA OTPADA 


Mi, dole potpisane organizacije i udruženja, najoštrije osuđujemo angažovanje privatnih preduzeća, od strane Javnog komunalno preduzeća „Čistoća“ , na poslovima fizičkog obezbeđivanja komunalnih kontejnera za smeće u Novom Sadu. 

Ova mera usmerena je na sprečavanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina da sakupljaju reciklabilni otpad iz komunalnih kontejnera na teritoriji Novog Sada, čime ekonomski najranjiviji članovi i članice našeg društva obezbeđuju osnovnu egzistenciju za sebe i svoje porodice. U borbi za goli opstanak, u Srbiji 30.000 neformalnih sakupljača obavlja društveno koristan posao sakupljanja otpada za reciklažu i odgovorno tvrdimo da je najveći napredak u ovoj oblasti Republika Srbija ostvarila zahvaljujući njihovom radu. 
Prema podacima Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada preko 80% količina koje recikliraju domaće fabrike za reciklažu PET boca dolazi od neformalnih sakupljača, dok javna komunalna preduzeća sakupe samo 1% otpadnog starog papira koji se reciklira u Srbiji. Ova statistika najbolje pokazuje stanje u oblasti upravljanja otpadom i u kojoj meri su lokalne samouprave, komunalna preduzeća, nadležna Ministarstva, kompanije dužne da primenom načela „zagađivač plaća“ i obezbede ulaganja u sistem za odvojeno sakupljanje otpada za reciklažu, zakazale u primeni ekoloških zakona i strategija donetih još 2009. godine.
 

SAKUPLJAČI SEKUNDARNIH SIROVINA - PROBLEM ILI EFIKASNO REŠENJE?


Prema nezvaničnim procenama u Srbiji 30.000 ljudi živi od sakupljanja sekundarnih sirovina. Dospeli su, reklo bi se prvi put, u žižu javnosti nedavno kada je javno komunalno preduzeće “Čistoća” Novi Sad objavilo da će 6 miliona dinara plaćati privatne firme za poslove fizičkog obezbeđenja da čuvaju novosadske kontejnere i brane ih od sakupljača otpada (link). 
Prema navodima “Čistoće” glavni razlog za angažovanje čuvara, jeste šteta koju nanose sakupljači sekundarnih sirovina samim kontejnerima, ali i finansijski gubitak prouzrokovan krađom reciklabilnog otpada. Većina građana Srbije i nema svest da otpad koji bacaju ima neku vrednost, pa je bilo očekivano iznenađenje javnosti vešću da jedno komunalno preduzeće preduzima ovako drakonsko i sa stanovišta poštovanja ljudskih prava sporno rešenje u odbrani sadržaja kontejnera, koji po Zakonu o upravljanju otpadom spada u komunalni otpad u vlasništvu preduzeća koje ih je postavilo.
Javno komunalno preduzeće “Čistoća” je jedno od retkih u Srbiji koje poseduje savremene sortirnice za otpad značajnih kapaciteta u okvirog svog reciklažnog dvorišta izgrađenog 2011.godine. Na trakama za separaciju se odvaja otpad za reciklažu (plastika, stari papir, limenke itd) od biodegradibilnog i ostalog komunalnog otpada koji se zatim odlaže na gradsku (nesanitarnu) deponiju. Reciklabilni, uglavnom ambalažni otpad, se balira i prodaje fabrikama za reciklažu u Srbiji. Projekat primarne separacije (odvajanje otpada na mestu nastanka) “Čistoća” je zapčela u martu ove godine. To podrazumeva da je izvestan broj podzemnih kontejnera označen kao namenski za ambalažni otpad, kako bi građani sami odvojili otpad za reciklažu od ostalog kućnog otpada. 

ŠTA MI HOĆEMO SA NAŠIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA?


 Kakvu vrstu usluga KOMDEL pruža svojim članicama?

KOMDEL-ov „recept“ za to kako jedno poslovno udruženje može da bude neprestano aktivno, pokazao se kao dobar. Model je jednostavan. Komunalna preduzeća i njihovi direktori su naravno ti koji na organima KOMDEL-a donose sve ključne odluke. Ali za sve što tim odlukama prethodi kao i za njihovo sprovođenje, zadužen je stalno angažovan tim. 
To znači da su odluke dobro pripremljene, ali i da neće ostati samo slovo na papiru. Formalno, KOMDEL nema svoje zaposlene, već konsultantsko preduzeće u svojstvu Stručne službe Udruženja, pruža sve ugovorene usluge u paketu. Od čisto tehničkih (evidencija članica, knjigovodstvena evidencija i podnošenje propisanih izveštaja..), preko organizacionih (logistička priprema sednica Upravnog i Nadzornog odbora, Skupštine, komunikacija sa partnerskim asocijacijama i udruženjima, organizovanje poseta...), pa sve do rada na usko stručnim informacijama, materijalima ili analizama namenjenim članicama, po kojima je u široj javnosti KOMDEL inače i prepoznat. 

 
 
 
 
 
 
udruzenje reciklera
 

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design