ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ
Изузеци од примене
Члан 4.
Одредбе овог закона не примењују се на:
1) радиоактивни отпад;
2) гасове који се емитују у атмосферу;
3) отпадне воде, осим течног отпада;
4) муљ из канализационих система и садржај септичких јама, осим муља из
постројења за третман муља;
5) отпад животињског порекла (лешеви животињског порекла и њихови делови и
саставни делови животињског тела који нису намењени или безбедни за исхрану људи,
као и конфискат) из објеката за узгој, држање, клање животиња, као и из објеката за
производњу, складиштење и промет производа животињског порекла, фекалне материје са
фарми и друге природне, неопасне супстанце које се користе у пољопривреди;
6) отпад из рударства који настаје истраживањем, ископавањем, прерадом и
складиштењем минералних сировина, као и јаловина из рудника и каменолома;
7) отпад који настаје при тражењу, ископавању, превозу и коначној обради или
уништавању минско-експлозивних и других бојних средстава и експлозива;
8) слама и други неопасан пољопривредни или шумски материјал који се налази у
природи и користи у пољопривреди, шумарству или за производњу енергије из такве
биомасе поступцима или методама које немају штетан утицај на животну средину и не
угрожавају здравље људи.
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА:
1) ГАСОВИТЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ СЕ ИСПУШТАЈУ У АТМОСФЕРУ;
2) ЗЕМЉУ (IN SITU) УКЉУЧУЈУЋИ НЕИСКОПАНУ КОНТАМИНИРАНУ ЗЕМЉУ И
ГРАЂЕВИНЕ ТРАЈНО ПОВЕЗАНЕ СА ЗЕМЉИШТЕМ;
3) НЕКОНТАМИНИРАНО ЗЕМЉИШТЕ И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛЕ ИЗ ПРИРОДЕ
ИСКОПАНЕ ТОКОМ ГРАЂЕВИНСКИХ АКТИВНОСТИ ГДЕ ЈЕ ИЗВЕСНО ДА ЋЕ МАТЕРИЈАЛ
БИТИ КОРИШЋЕН У ГРАЂЕВИНСКЕ СВРХЕ У СВОМ ПРИРОДНОМ ОБЛИКУ НА
ГРАДИЛИШТУ НА КОМ ЈЕ ИСКОПАН;
4) РАДИОАКТИВНИ ОТПАД;
5) ДЕАКТИВИРАНИ ЕКСПЛОЗИВИ;
6) ФЕКАЛИЈЕ, АКО НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ СТАВОМ 2. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА,
СЛАМУ И ДРУГЕ ПРИРОДНЕ БЕЗОПАСНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИЛИ ШУМСКЕ
МАТЕРИЈАЛЕ КОРИШЋЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ШУМАРСТВУ ИЛИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕНЕРГИЈЕ ОД ТАКВЕ БИОМАСЕ КРОЗ ПРОЦЕСЕ ИЛИ МЕТОДЕ, КОЈИ НЕ ШТЕТЕ
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ИЛИ УГРОЖАВАЈУ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ.
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ У МЕРИ У КОЈОЈ ЈЕ УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ УРЕЂЕНО ДРУГИМ ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА:
1) ОТПАДНЕ ВОДЕ;
2) СПОРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, УКЉУЧУЈУЋИ И
ДОБИЈЕНЕ ПРОИЗВОДЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ
ВЕТЕРИНАРСТВА, ОСИМ ОНИХ КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ ЗА СПАЉИВАЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА БИОГАС ИЛИ ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА
КОМПОСТИРАЊЕ, ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НА САНИТАРНУ ДЕПОНИЈУ ПОД ПОСЕБНИМ
УСЛОВИМА, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ;
3) ОСТАТКЕ УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА КОЈЕ НИСУ ЗАКЛАНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ
ЖИВОТИЊЕ УБИЈЕНЕ У ЦИЉУ ИСКОРЕЊИВАЊА ЕПИЗОТИЧНИХ БОЛЕСТИ И КОЈЕ СУ
ОДЛОЖЕНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСТВА;
4) ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ УСЛЕД ИСТРАЖИВАЊА, ИСКОПАВАЊА,
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ТРЕТМАНА И СКЛАДИШТЕЊА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И РАДА У
КАМЕНОЛОМИМА НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРОПИСИ О УПРАВЉАЊУ РУДАРСКИМ
ОТПАДОМ.
НА СЕДИМЕНТЕ ПРЕМЕШТЕНЕ УНУТАР ПОВРШИНСКИХ ВОДА РАДИ
УПРАВЉАЊА ВОДАМА И ВОДНИМ ПУТЕВИМА ИЛИ СПРЕЧАВАЊА ПОПЛАВА ИЛИ
СМАЊЕЊА ЕФЕКАТА ПОПЛАВА ИЛИ СУША ИЛИ МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА, НЕ
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА, АКО ЈЕ УТВРЂЕНО ДА СУ СЕДИМЕНТИ
НЕОПАСНИ.
Значење израза
Члан 5
Изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) анаеробна дигестија јесте процес у којем се биоразградиви материјал разграђује
у одсуству кисеоника;
2) биоразградиви отпад јесте отпад који је погодан за анаеробну или аеробну
разградњу, као што су храна, баштенски отпад, папир и картон;
2) БИО ОТПАД ЈЕСТЕ БИОРАЗГРАДИВИ ОТПАД ИЗ БАШТИ, ПАРКОВА,
ХРАНЕ, КУХИЊСКИ ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА, РЕСТОРАНА, УГОСТИТЕЉСТВА
И МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА;
3) центар за сакупљање јесте место одређено одлуком општине, града, односно
града Београда (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе), на које грађани доносе
углавном кабасте предмете, као што су намештај и бела техника, баштенски отпад и
материјал погодан за рециклажу;
4) деконтаминација обухвата све операције које омогућују поновно коришћење,
рециклажу или безбедно одлагање опреме, објеката, материјала или течности
контаминираних опасним материјама и може укључити замену, односно све операције
којима се врши замена опасних материја одговарајућим течностима које садрже
одговарајуће мање штетне материје;
5) депонија јесте место за одлагање отпада на површини или испод површине
земље где се отпад одлаже укључујући: интерна места за одлагање (депонија где
произвођач одлаже сопствени отпад на месту настанка), стална места (више од једне
године) која се користе за привремено складиштење отпада, осим трансфер станица и
складиштења отпада пре третмана или поновног искоришћења (период краћи од три
године) или складиштења отпада пре одлагања (период краћи од једне године);
5) ДЕПОНИЈА ЈЕСТЕ МЕСТО ЗА КОНАЧНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА
ПОВРШИНИ ИЛИ ИСПОД ПОВРШИНЕ ЗЕМЉЕ УКЉУЧУЈУЋИ:
- ИНТЕРНА МЕСТА ЗА ОДЛАГАЊЕ (ДЕПОНИЈА ГДЕ ПРОИЗВОЂАЧ
ОДЛАЖЕ СОПСТВЕНИ ОТПАД НА МЕСТУ НАСТАНКА),
- СТАЛНА МЕСТА (ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ) КОЈА СЕ КОРИСТЕ ЗА
ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА,
АЛИ ИСКЉУЧУЈУЋИ:
- СКЛАДИШТА ГДЕ СЕ ОТПАД ИСТОВАРА РАДИ ПРИПРЕМЕ ЗА ДАЉИ
ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ
И;
- СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА ПРЕ ТРЕТМАНА, ОДНОСНО ПОНОВНОГ
ИСКОРИШЋЕЊА (ПЕРИОД КРАЋИ ОД ТРИ ГОДИНЕ) ИЛИ;
-СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА ПРЕ ОДЛАГАЊА (ПЕРИОД КРАЋИ ОД ЈЕДНЕ
ГОДИНЕ);
6) дозвола јесте решење надлежног органа којим се правном или физичком лицу
одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман ОДНОСНО
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање отпада и утврђују услови поступања са
отпадом на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину;
6А) ДРЖАЛАЦ ЈЕСТЕ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА, ФИЗИЧКО ИЛИ ПРАВНО
ЛИЦЕ КОЈЕ JE У ПОСЕДУ ОТПАДА.
6Б) ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД ЈЕСУ СВИ ЛЕКОВИ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ПРИМАРНУ АМБАЛАЖУ, КАО И САВ ПРИБОР КОРИШЋЕН ЗА ЊИХОВУ
ПРИМЕНУ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ КОД ПРАВНОГ, ОДНОСНО ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ
СЕ БАВИ ДЕЛАТНОШЋУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА, А КОЈИ
СУ ПОСТАЛИ НЕУПОТРЕБЉИВИ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА УПОТРЕБЕ,
НЕИСПРАВНОСТИ У ПОГЛЕДУ ЊИХОВОГ ПРОПИСАНОГ КВАЛИТЕТА,
КОНТАМИНИРАНЕ АМБАЛАЖЕ, ПРОЛИВАЊА, РАСИПАЊА, ПРИПРЕМЉЕНИ, ПА
НЕУПОТРЕБЉЕНИ, ВРАЋЕНИ ОД КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ИЛИ СЕ НЕ МОГУ
КОРИСТИТИ ИЗ ДРУГИХ РАЗЛОГА, КАО И ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД ИЗ
ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕКОВА И ИЗРАДЕ ГАЛЕНСКИХ, ОДНОСНО МАГИСТРАЛНИХ
ЛЕКОВА. ОТПАД НАСТАО У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕКОВА СПАДА У
ИНДУСТРИЈСКИ (ОРГАНСКИ И НЕОРГАНСКИ) ОТПАД, СА КОЈИМ СЕ ПОСТУПА У
СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД МОЖЕ БИТИ:
− НЕОПАСАН ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД КОЈИ НЕ ПРЕДСТАВЉА
ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И НЕ ТРЕТИРА СЕ ПО
ПОСТУПКУ ПРОПИСАНОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ФАРМАЦЕУТСКИМ
ОТПАДОМ;
− ОПАСАН ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД НАСТАО ОД ЛЕКОВА И
ДЕЗИНФИЦИЈЕНАСА КОЈИ САДРЖЕ ТЕШКЕ МЕТАЛЕ, КАО И ЛЕКОВА ПОЗНАТОГ
САСТАВА И ЛЕКОВА ЧИЈИ СЕ САСТАВ НЕ МОЖЕ УТВРДИТИ, А ЗАХТЕВАЈУ
ПОСЕБНЕ ПОСТУПКЕ ТРЕТМАНА И УКЉУЧУЈЕ ЦИТОТОКСИЧНИ И
ЦИТОСТАТИЧКИ ОТПАД, ОДНОСНО ЦИТОТОКСИЧНЕ И ЦИТОСТАТИЧКЕ
ЛЕКОВЕ КОЈИ СУ ПОСТАЛИ НЕУПОТРЕБЉИВИ, ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ
ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА, ТРАНСПОРТА И ПРИПРЕМЕ ЛЕКОВА СА
ЦИТОТОКСИЧНИМ И ЦИТОСТАТИЧКИМ ЕФЕКТОМ, УКЉУЧУЈУЋИ ПРИМАРНУ
АМБАЛАЖУ КОЈА ЈЕ БИЛА У КОНТАКТУ СА ОПАСНОМ МАТЕРИЈОМ И САВ
ПРИБОР КОРИШЋЕН ЗА ПРИПРЕМУ И ПРИМЕНУ ТАКВИХ ПРОИЗВОДА.
ЦИТОТОКСИЧНИ И ЦИТОСТАТИЧКИ ЛЕКОВИ СУ ТОКСИЧНА ЈЕДИЊЕЊА КОЈА
ИМАЈУ КАНЦЕРОГЕНИ, МУТАГЕНИ И/ИЛИ ТЕРАТОГЕНИ ЕФЕКАТ;
7) индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој
се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и
каменолома;
8) инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским
или биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички или
хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са
којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или
угрози здравље људи; укупно излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и
екотоксичност излужених материја морају бити у дозвољеним границама, а посебно не
смеју да угрожавају квалитет површинских и/или подземних вода;
8) ИНЕРТНИ ОТПАД ЈЕСТЕ ОТПАД КОЈИ НИЈЕ ПОДЛОЖАН БИЛО КОЈИМ
ФИЗИЧКИМ, ХЕМИЈСКИМ ИЛИ БИОЛОШКИМ ПРОМЕНАМА; НЕ РАСТВАРА СЕ,
НЕ САГОРЕВА ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН ФИЗИЧКИ ИЛИ ХЕМИЈСКИ РЕАГУЈЕ, НИЈЕ
БИОЛОШКИ РАЗГРАДИВ ИЛИ НЕ УТИЧЕ НЕПОВОЉНО НА ДРУГЕ МАТЕРИЈЕ СА
КОЈИМА ДОЛАЗИ У КОНТАКТ НА НАЧИН КОЈИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО
ПОВЕЋАЊА ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЛИ УГРОЗИ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ;
УКУПНО ИЗЛУЖИВАЊЕ И САДРЖАЈ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ОТПАДУ И
ЕКОТОКСИЧНОСТ ИЗЛУЖЕНИХ МАТЕРИЈА МОРАЈУ БИТИ ЗАНЕМАРЉИВЕ А
ПОСЕБНО НЕ СМЕЈУ ДА УГРОЖАВАЈУ КВАЛИТЕТ ПОВРШИН СКИХ И/ИЛИ
ПОДЗЕМНИХ ВОДА;
9) карактеризација отпада јесте поступак испитивања којим се утврђују физичко-
хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад
садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика;
10) класификација отпада јесте поступак сврставања отпада на једну или више
листа отпада које су утврђене посебним прописом, а према његовом пореклу, саставу и
даљој намени;
11) комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и
другим институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама,
канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из
домаћинства и индустријског отпада;
12) компостирање јесте третман биоразградивог отпада под дејством
микроорганизама, у циљу стварања компоста, у присуству кисеоника и под
контролисаним условима;
13) комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад
који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства;
13А) МЕДИЦИНСКИ ОТПАД ЈЕСТЕ ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ ИЗ ОБЈЕКАТА У
КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЉУДИ ИЛИ ЖИВОТИЊА И/ИЛИ
СА ДРУГИХ МЕСТА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ (ИЗ
ДИЈАГНОСТИКЕ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ РАДА, ЛАБОРАТОРИЈА, ЧИШЋЕЊА,
ОДРЖАВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ), А ОБУХВАТА
НЕОПАСАН И ОПАСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, И ТО:
− НЕОПАСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД КОЈИ НИЈЕ ЗАГАЂЕН ОПАСНИМ
ИЛИ ДРУГИМ МАТЕРИЈАМА, А КОЈИ ЈЕ ПО СВОМ САСТАВУ СЛИЧАН
КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ (РЕЦИКЛАБИЛАН, БИОРАЗГРАДИВ И ДР.);
ОПАСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД КОЈИ ЗАХТЕВА ПОСЕБНО ПОСТУПАЊЕ,
ОДНОСНО КОЈИ ИМА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ОПАСНИХ КАРАКТЕРИСТИКА КОЈЕ ГА
ЧИНЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ, И ТО: ПАТОАНАТОМСКИ ОТПАД, ОШТРИ
ПРЕДМЕТИ, ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД, УКЉУЧУЈУЋИ ЦИТОТОКСИЧНИ И
ЦИТОСТАТИЧКИ ОТПАД, ОТПАД ЗАГАЂЕН КРВЉУ И ТЕЛЕСНИМ ТЕЧНОСТИМА,
ИНФЕКТИВНИ И ВИСОКО ИНФЕКТИВНИ ОТПАД, ОСТАЛИ ОПАСАН
МЕДИЦИНСКИ ОТПАД (ХЕМИЈСКИ ОТПАД, ОТПАД СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ
ТЕШКИХ МЕТАЛА И ОТПАДНЕ БОЦЕ ПОД ПРИТИСКОМ);
14) МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЈЕСТЕ
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ТРЕТМАН ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ НА
КОЈОЈ ОТПАД НАСТАЈЕ, КОЈЕ СЕ ЗАДРЖАВА У ВРЕМЕНСКИ ОГРАНИЧЕНОМ
РОКУ НА ЈЕДНОЈ ЛОКАЦИЈИ И КОЈЕ ЈЕ ТАКВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДА НИЈЕ ВЕЗАНО
ЗА ПОДЛОГУ ИЛИ ОБЈЕКАТ И МОЖЕ СЕ ПРЕМЕШТАТИ ОД ЛОКАЦИЈЕ ДО
ЛОКАЦИЈЕ;
14) МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЈЕСТЕ
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ, ПРИПРЕМУ ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ, ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ДРУГЕ ОПЕРАЦИЈЕ ТРЕТМАНА ОТПАДА СА R И D ЛИСТЕ (R2
ДО R13, D8 И D9), ПО ПРАВИЛУ НА ЛОКАЦИЈИ НА КОЈОЈ ОТПАД НАСТАЈЕ ИЛИ
НА ЛОКАЦИЈИ ОПЕРАТЕРА (УКОЛИКО НЕМА УСЛОВА ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА НА
ЛОКАЦИЈИ НА КОЈОЈ ОТПАД НАСТАЈЕ), КОЈЕ ЈЕ ТАКВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДА НИЈЕ
ВЕЗАНО ЗА ПОДЛОГУ ИЛИ ОБЈЕКАТ И МОЖЕ СЕ ПРЕМЕШТАТИ ОД ЛОКАЦИЈЕ
ДО ЛОКАЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ РАДИ
САНАЦИЈЕ ЗАГАЂЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ;
14А) НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ ЈЕСУ НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ИНТЕГРИСАНО СПРЕЧАВАЊЕ И
КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
15) неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада;
15А) ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ЈЕСТЕ САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ПРИ ЧЕМУ СЕ
РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ОТПАДА ЧУВАЈУ ОДВОЈЕНО ПО ВРСТИ И ПРИРОДИ ТАКО ДА
СЕ ОЛАКША ЊИХОВ ТРЕТМАН;
16) одлагање отпада јесте било који поступак или метода уколико не постоје
могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или
употребе алтернативних извора енергије у складу са Д листом;
16) ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ЈЕСТЕ БИЛО КОЈА ОПЕРАЦИЈА, КОЈА НИЈЕ
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА, ЧАК И КАДА ТА ОПЕРАЦИЈА ИМА ЗА
СЕКУНДАРНУ ПОСЛЕДИЦУ НАСТАЈАЊЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ ЕНЕРГИЈЕ; D ЛИСТА
ПРЕДСТАВЉА НЕИСЦРПНУ ЛИСТУ ОПЕРАЦИЈА ОДЛАГАЊА;
17) отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q
листа) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом;
17) ОТПАД ЈЕСТЕ СВАКА МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ КОЈИ ДРЖАЛАЦ ОДБАЦУЈЕ,
НАМЕРАВА ИЛИ ЈЕ НЕОПХОДНО ДА ОДБАЦИ;
17А) ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА ЈЕСТЕ ОТПАД КОЈИ НАСТАЈЕ У
ТОКУ ОБАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГРАДИЛИШТИМА ИЛИ
ПРИПРЕМНИХ РАДОВА КОЈИ ПРЕТХОДЕ ГРАЂЕЊУ ОБЈЕКАТА, КАО И ОТПАД
НАСТАО УСЛЕД РУШЕЊА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА, А ОБУХВАТА
НЕОПАСАН И ОПАСАН ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА, И ТО:
− НЕОПАСАН ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА КОЈИ НЕ САДРЖИ
ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ, А КОЈИ ЈЕ ПО СВОМ САСТАВУ СЛИЧАН КОМУНАЛНОМ
ОТПАДУ (РЕЦИКЛАБИЛАН, ИНЕРТАН И ДР.);
ОПАСАН ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА КОЈИ ЗАХТЕВА ПОСЕБНО
ПОСТУПАЊЕ, ОДНОСНО КОЈИ ИМА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ОПАСНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА КОЈЕ ГА ЧИНЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ (ОТПАД КОЈИ САДРЖИ
АЗБЕСТ, ОТПАД СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ ТЕШКИХ МЕТАЛА И ДР.) НА КОЈЕ СЕ
ПРИМЕЊУЈУ ПОСЕБНИ ПРОПИСИ;
18) опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији
опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и
има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима,
укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован;
19) оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима,
управља постројењем или га контролише или је овлашћен за доношење економских
одлука у области техничког функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за
управљање отпадом;
20) ПЦБ јесу полихлоровани бифенили (ПЦБ), полихлоровани терфенили (ПЦТ),
монометил-тетрахлородифенилметани, монометил-дихлородифенилметани, монометил-
дибромодифенилметани или било која смеша која садржи неку од ових материја у
концентрацији већој од 0,005 процентног масеног удела; ПЦБ отпади јесу отпади,
укључујући уређаје, објекте, материјале или течности које садрже, састоје се или су
контаминирани ПЦБ;
21) поновно искоришћење отпада јесте било који поступак или метода којом се
обезбеђује поновно искоришћење отпада у складу са Р листом;
21) ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА ЈЕ СВАКА ОПЕРАЦИЈА, ЧИЈИ ЈЕ
ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТ УПОТРЕБА ОТПАДА У КОРИСНЕ СВРХЕ КАДА ОТПАД
ЗАМЕЊУЈЕ ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛЕ КОЈЕ БИ ИНАЧЕ ТРЕБАЛО УПОТРЕБИТИ ЗА ТУ
СВРХУ, ИЛИ ОТПАД КОЈИ СЕ ПРИПРЕМА КАКО БИ ИСПУНИО ТУ СВРХУ, У
ПОСТРОЈЕЊУ ИЛИ ШИРЕ У ПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА; R ЛИСТА
ПРЕДСТАВЉА НЕИСЦРПНУ ЛИСТУ ОПЕРАЦИЈА ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА;
21А) ПОНОВНА УПОТРЕБА ЈЕСТЕ СВАКА ОПЕРАЦИЈА КОЈОМ СЕ
ПРОИЗВОДИ ИЛИ ЊИХОВИ ДЕЛОВИ КОЈИ НИСУ ОТПАД, ПОНОВО КОРИСТЕ ЗА
ИСТУ СВРХУ ЗА КОЈУ СУ НАМЕЊЕНИ;
22) посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошених батерија и
акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских
производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања,
транспорта и третмана, до одлагања на депонију;
22А) ПОСРЕДНИК ЈЕСТЕ ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА У ИМЕ ДРУГИХ ЛИЦА,
УКЉУЧУЈУЋИ И ПОСРЕДНИКА КОЈИ НЕ ПРЕУЗИМА ОТПАД У ПОСЕД;
23) постројење за управљање отпадом јесте стационарна техничка јединица за
складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање отпада,
која заједно са грађевинским делом чини технолошку целину;
24) прекогранично кретање отпада јесте кретање отпада из једне области под
јурисдикцијом једне државе или кроз област која није под националном јурисдикцијом
било које државе, под условом да су најмање две државе укључене у кретање;
24А) ПРЕВЕНЦИЈА ОБУХВАТА МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕ НЕГО ШТО
СУПСТАНЦА, МАТЕРИЈАЛ ИЛИ ПРОИЗВОД ПОСТАНЕ ОТПАД, КОЈИМА СЕ
СМАЊУЈУ: КОЛИЧИНЕ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ ПОНОВНУ УПОТРЕБУ
ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРОДУЖЕЊЕ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОИЗВОДА; ИЛИ
ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ; ИЛИ САДРЖАЈ ШТЕТНИХ СУПСТАНЦИ У МАТЕРИЈАЛИМА И
ПРОИЗВОДИМА;
24Б) ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ОТПАДА ЈЕСУ ОПЕРАЦИЈЕ
ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА ОТПАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОВЕРУ,
ЧИШЋЕЊЕ ИЛИ ПОПРАВКУ КОЈИМА СЕ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ДЕЛОВИ ТИХ
ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ ПОСТАЛИ ОТПАД, ПРИПРЕМАЈУ ТАКО ДА МОГУ БИТИ
ПОНОВНО УПОТРЕБЉЕНИ, БЕЗ БИЛО КАКВЕ ДРУГЕ ПРЕТХОДНЕ ОБРАДЕ;
25) произвођач отпада јесте привредно друштво, предузеће или друго правно лице,
односно предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу
претходног третмана, мешања или другим поступцима долази до промене састава или
природе отпада;
25) ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА ЈЕСТЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПРЕДУЗЕЋЕ,
ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК, ЧИЈОМ
АКТИВНОШЋУ НАСТАЈЕ ОТПАД И/ИЛИ ЧИЈОМ АКТИВНОШЋУ ПРЕТХОДНОГ
ТРЕТМАНА, МЕШАЊА ИЛИ ДРУГИМ ПОСТУПЦИМА ДОЛАЗИ ДО ПРОМЕНЕ
САСТАВА ИЛИ ПРИРОДЕ ОТПАДА;
26) регион за управљање отпадом јесте просторна целина која обухвата више
суседних јединица локалне самоуправе које, у складу са споразумом који закључују те
јединице локалне самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу успостављања
одрживог система управљања отпадом;
27) рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала у производном процесу
за првобитну или другу намену, осим у енергетске сврхе;
27) РЕЦИКЛАЖА ЈЕСТЕ СВАКА ОПЕРАЦИЈА ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА
КОЈОМ СЕ ОТПАД ПРЕРАЂУЈЕ У ПРОИЗВОД, МАТЕРИЈАЛЕ ИЛИ СУПСТАНЦЕ БЕЗ
ОБЗИРА ДА ЛИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПРВОБИТНУ ИЛИ ДРУГУ НАМЕНУ, ОСИМ
ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ И ОТПАДНОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕКРИВАЊА ДЕПОНИЈА;
28) сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, разврставања
и/или мешања отпада ради транспорта;
28) САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ЈЕСТЕ ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И
ПРЕЛИМИНАРНИ СОРТИРАЊЕ И ПРЕЛИМИНАРНИ СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА ЗА
ПОТРЕБЕ ТРАНСПОРТА ДО ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ;
29) сакупљач отпада јесте физичко или правно лице које сакупља отпад,
УКЉУЧУЈУЋИ ИНДИВИДУАЛНЕ САКУПЉАЧЕ РАЗВРСТАНОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
КОЈИ СУ УПИСАНИ У ЕВИДЕНЦИЈУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ;
30) складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији произвођача
или власника ДРЖАОЦА отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и
регистрованом за привремено чување отпада;
31) инсинерација (спаљивање) јесте термички третман отпада у стационарном или
мобилном постројењу са или без искоришћења енергије произведене сагоревањем чија је
примарна улога термички третман отпада, а који обухвата и пиролизу, гасификацију и
сагоревање у плазми;
32) ко-инсинерација (су-спаљивање) је термички третман отпада у стационарном
или мобилном постројењу чија је примарна улога производња енергије или материјалних
производа и који користи отпад као основно или додатно гориво или у којем се отпад
термички третира ради одлагања;
32А) ТРГОВАЦ ЈЕСТЕ СВАКО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ У СВОЈЕ
ИМЕ КУПУЈЕ И ПРОДАЈЕ ОТПАД, УКЉУЧУЈУЋИ И ТРГОВЦА КОЈИ НЕ ПРЕУЗИМА
ОТПАД У ПОСЕД;
33) трансфер станица јесте место до којег се отпад допрема и привремено
складишти ради раздвајања или претовара пре транспорта на третман ОДНОСНО
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање;
34) транспорт отпада јесте превоз отпада ван постројења који обухвата утовар,
превоз (као и претовар) и истовар отпада, КОЈИ ПРЕВОЗНИК ВРШИ СОПСТВЕНОМ
МЕХАНИЗАЦИЈОМ И ВОЗИЛОМ;
35) третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе
укључујући и разврставање отпада пре третмана, који мењају карактеристике отпада са
циљем смањења запремине или опасних карактеристика, олакшања руковања са отпадом
или подстицања рециклаже и укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада;
35) ТРЕТМАН ОТПАДА ОБУХВАТА ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ
ИСКОРИШЋЕЊА ИЛИ ОДЛАГАЊА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕТХОДНУ ПРИПРЕМУ ЗА
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ;
36) управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступање са
отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана ОДНОСНО
ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим
активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања И
АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗИМА ТРГОВАЦ И ПОСРЕДНИК.
37) власник отпада јесте произвођач отпада, лице које учествује у промету отпада
као посредни држалац отпада или правно или физичко лице које поседује отпад.
Члан 6.
Управљање отпадом заснива се на следећим начелима:
1) Начело избора најоптималније опције за животну средину
Избор најоптималније опције за животну средину је систематски и консултативни
процес доношења одлука који обухвата заштиту и очување животне средине. Примена
избора најоптималније опције за животну средину установљава, за дате циљеве и
околности, опцију или комбинацију опција која даје највећу добит или најмању штету за
животну средину у целини, уз прихватљиве трошкове и профитабилност, како дугорочно,
тако и краткорочно.
1А) ПРИНЦИП САМООДГОВОРНОСТИ
ПРИМЕНА ПРИНЦИПА САМООДГОВОРНОСТИ ПОДРАЗУМЕВА
УПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕГРИСНЕ И ОДГОВАРАЈУЋЕ МРЕЖЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ МЕШАНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
САКУПЉЕНОГ ИЗ ДОМАЋИНСТАВА, УКЉУЧУЈУЋИ САКУПЉАЊЕ ОВЕ ВРСТЕ
ОТПАДА КОЈИ НАСТАЈЕ КОД ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА ОТПАДА, УЗИМАЈУЋИ У
ОБЗИР НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
МРЕЖА ТИХ ПОСТРОЈЕЊА ТРЕБА ДА БУДЕ ПРОЈЕКТОВАНА ТАКО ДА
ОМОГУЋИ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОСТВАРИВАЊЕ ПРИНЦИПА
САМООДГОВОРНОСТИ У ОДЛАГАЊУ ОТПАДА, КАО И У ПОНОВНОМ
ИСКОРИШЋЕЊУ ОТПАДА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ГЕОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНА И ПОТРЕБУ ЗА ПОСЕБНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА
ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА.
2) Начело близине и регионалног приступа управљању отпадом
Отпад се третира или одлаже што је могуће ближе месту његовог настајања,
односно у региону у којем је произведен да би се у току транспорта отпада избегле
нежељене последице на животну средину. Избор локације постројења за третман
ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање отпада врши се у зависности од
локалних услова и околности, врсте отпада, његове запремине, начина транспорта и
одлагања, економске оправданости, као и од могућег утицаја на животну средину.
Регионално управљање отпадом обезбеђује се развојем и применом регионалних
стратешких планова заснованих на европском законодавству и националној политици.
3) Начело хијерархије управљања отпадом
Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у пракси
управљања отпадом:
- превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса и
смањење количина и/или опасних карактеристика насталог отпада;
- поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу
намену;
- рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог
или другог производа;
- искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, спаљивање
уз искоришћење енергије и др.);
- одлагање отпада депоновањем или спаљивање без искоришћења енергије, ако не
постоји друго одговарајуће решење.
3) ХИЈЕРАРХИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ПРЕДСТАВЉА РЕДОСЛЕД
ПРИОРИТЕТА У ПРАКСИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ХИЈЕРАРХИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ КАО ПРИОРИТАН
РЕДОСЛЕД У ПРЕВЕНЦИЈИ И УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ПРОПИСИМА И
ПОЛИТИКАМА:
- ПРЕВЕНЦИЈА;
- ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ;
- РЕЦИКЛАЖА;
- ОСТАЛЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА (ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ У ЦИЉУ ДОБИЈАЊА ЕНЕРГИЈЕ И ДР.);
- ОДЛАГАЊЕ.
У ПРИМЕНИ НАЧЕЛА ХИЈЕРАРХИЈЕ УЗИМАЈУ СЕ У ОБЗИР ОПШТИ
ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДОСТРОЖНОСТИ И
ОДРЖИВОСТИ, ТЕХНИЧКЕ ИЗВОДЉИВОСТИ И ЕКОНОМСКЕ ВРЕДНОСТИ,
ЗАШТИТЕ РЕСУРСА, КАО И УКУПАН УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЗДРАВЉЕ
ЉУДИ, ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ УТИЦАЈИ.
4) Начело одговорности
Произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа који утичу на пораст
количине отпада одговорни су за отпад који настаје услед њихових активности.
Произвођач сноси највећу одговорност јер утиче на састав и особине производа и његове
амбалаже. Произвођач је обавезан да брине о смањењу настајања отпада, развоју
производа који су рециклабилни, развоју тржишта за поновно коришћење и рециклажу
својих производа.
5) Начело "загађивач плаћа"
Загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности. Трошкови
настајања, третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА и одлагања отпада
морају се укључити у цену производа.
Класификација отпада
Члан 8
Отпад се разврстава према каталогу отпада.
Каталог отпада је збирна листа неопасног и опасног отпада према месту настанка,
пореклу и према предвиђеном начину поступања.
КАТАЛОГ ОТПАДА ЈЕ ЗБИРНА ЛИСТА НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА
ПРЕМА ПОРЕКЛУ И САСТАВУ.
Опасан отпад се класификује према пореклу, карактеристикама и саставу које га
чине опасним.
ОПАСАН ОТПАД СЕ КЛАСИФИКУЈЕ, КАДА ЈЕ НЕОПХОДНО, ПРЕМА
ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА.
Власник ДРЖАЛАЦ отпада, односно оператер, дужан је да класификује отпад на
прописан начин, у складу са овим законом.
Ради утврђивања састава и опасних карактеристика отпада лице из става 4. овог
члана дужно је да изврши испитивање опасног отпада, као и отпада који према пореклу,
саставу и карактеристикама може бити опасан отпад.
Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту:
министар) прописује:
1) каталог отпада;
2) листу категорија отпада (Q листа);
3) листу категорија опасног отпада према пореклу и саставу (Y листа);
4) листу опасних карактеристика отпада (Х листа);
5) листу компоненти отпада због којих се отпад сматра опасним (Ц листа);
6) граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу
којих се одређују карактеристике отпада;
7) листу поступака и метода одлагања и поновног искоришћења отпада (Д листа и
Р листа);
8) врсте, садржину и образац извештаја о испитивању отпада;
9) врсте параметара за одређивање физичко-хемијских особина опасног отпада
намењеног за физичко-хемијски третман;
10) врсте параметара за испитивање отпада за потребе термичког третмана;
11) врсте параметара за испитивање отпада и испитивање елуата намењеног
одлагању;
12) начин и поступак класификације отпада.
У ПРОПИСУ ИЗ СТАВА 6. ТАЧ. 2), 3) И 5) МИНИСТАР УТВРЂУЈЕ ЛИСТУ
СРПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИ САДРЖЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА КАТЕГОРИЈЕ И
КОМПОНЕНТЕ ОТПАДА.
УКЉУЧИВАЊЕ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ОБЈЕКТА У ЛИСТУ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ
ЧЛАНА НЕ ЗНАЧИ ДА ЈЕ ТО ОТПАД У СВИМ СЛУЧАЈЕВИМА, ВЕЋ ЋЕ СЕ
СМАТРАТИ ОТПАДОМ САМО УКОЛИКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ.
ПОНОВНА КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНОГ ОТПАДА КАО НЕОПАСНОГ
ОТПАДА НЕ МОЖЕ СЕ ПОСТИЋИ РАЗРЕЂИВАЊЕМ ИЛИ МЕШАЊЕМ ОТПАДА СА
ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА ПОЧЕТНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА НА НИВО
ИСПОД ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА.
НУСПРОИЗВОД
ЧЛАН 8А
ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА КОЈИ ЈЕ НАСТАО КАО РЕЗУЛТАТ
ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА ЧИЈИ ПРИМАРНИ ЦИЉ НИЈЕ ПРОИЗВОДЊА ТЕ
МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА, МОЖЕ СА ЊИМА ПОСТУПАТИ КАО СА
НУСПРОИЗВОДОМ, АКО СУ ИСПУЊЕНИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ:
1) ДА ЈЕ ДАЉА УПОТРЕБА ОВЕ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА ИЗВЕСНА;
2) ДА СЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ МОЖЕ УПОТРЕБИТИ ДИРЕКТНО БЕЗ
ДОДАТНЕ ОБРАДЕ, ОСИМ УОБИЧАЈЕНИМ ИНДУСТРИЈСКИМ ПОСТУПЦИМА,
КОЈИ НЕ УКЉУЧУЈУ ПОСТУПКЕ ОДВАЈАЊА НЕЖЕЉЕНИХ ИЛИ ОПАСНИХ
САСТОЈАКА;
3) ДА ЈЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ НАСТАО КАО САСТАВНИ ДЕО
ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА;
4) ДА ЈЕ ДАЉА УПОТРЕБА МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА ДОЗВОЉЕНА,
ОДНОСНО НИЈЕ ЗАБРАЊЕНА, ДА МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ ИСПУЊАВАЈУ СВЕ
РЕЛЕВАНТНЕ ЗАХТЕВЕ У ПОГЛЕДУ ПРОИЗВОДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ЗДРАВЉА ЉУДИ ЗА ТУ КОНКРЕТНУ УПОТРЕБУ И НЕЋЕ ДОВЕСТИ ДО
ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ;
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НУСПРОИЗВОД ЈЕ ОТПАД КАДА ЈЕ
ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАЊЕ СА ПРОИЗВОДИМА
ИЛИ СА ОТПАДОМ, ОДНОСНО ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОВИМ
ОБЛАСТИМА ОДРЕЂЕНО ДА СЕ СА НУСПРОИЗВОДОМ ПОСТУПА КАО СА
ОТПАДОМ ИЛИ ЈЕ ЊЕГОВА ДАЉА УПОТРЕБА ЗАБРАЊЕНА.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
НУСПРОИЗВОДА.
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА НУСПРОИЗВОД
ЧЛАН 8Б
ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА ИЗ ЧЛАНА 8А МОЖЕ СА ЊИМА
ПОСТУПАТИ КАО СА НУСПРОИЗВОДОМ АКО ПРИБАВИ ПОТВРДУ О УПИСУ У
РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА.
ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА ПОДНОСИ СЕ
МИНИСТАРСТВУ.
ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 8А СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА
СЛЕДЕЋИМ ДОКУМЕНТИМА:
1) УГОВОРОМ ЗАКЉУЧЕНИМ ИЗМЕЂУ ДРЖАОЦА МАТЕРИЈЕ ИЛИ
ПРЕДМЕТА ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ УПИС У РЕГИСТАР И БУДУЋЕГ КОРИСНИКА ТЕ
МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА;
2) ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БУДУЋЕГ КОРИСНИКА МАТЕРИЈЕ
ИЛИ ПРЕДМЕТА;
3) ДОКАЗОМ ДА МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ УПИС У
РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА ЗАДОВОЉАВА ПРИЛОЖЕНОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ;
МИНИСТАРСТВО ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ О УПИСУ У РЕГИСТАР
НУСПРОИЗВОДА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 8А И 8Б И
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР СМЕРНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О НУСПРОИЗВОДИМА.
МИНИСТАРСТВО РЕШЕЊЕМ ОДБИЈА УПИС У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА АКО
УТВРДИ ДА ЈЕ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАЊЕ СА
ПРОИЗВОДИМА ИЛИ СА ОТПАДОМ, ОДНОСНО ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
ОВИМ ОБЛАСТИМА ОДРЕЂЕНО ДА СЕ СА НУСПРОИЗВОДОМ ПОСТУПА КАО СА
ОТПАДОМ ИЛИ ЈЕ ЊЕГОВА ДАЉА УПОТРЕБА ЗАБРАЊЕНА ИЛИ ДА НИСУ
ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА.
ПОТВРДА, ОДНОСНО РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 4. И 5. ИЗДАЈЕ СЕ У РОКУ ОД 30
ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА.
ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ
УПРАВНИ СПОР.
ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР
НУСПРОИЗВОДА ДУЖАН ЈЕ ДА ОБАВЕСТИ МИНИСТАРСТВО О СВАКОЈ
ПРОМЕНИ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕН УПИС У РЕГИСТАР
НУСПРОИЗВОДА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА КАДА ЈЕ ПРОМЕНА НАСТАЛА.
ДРЖАЛАЦ МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН
ЈЕ ДА АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О
НУСПРОИЗВОДИМА ДО 31. МАРТА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕТХОДНУ
ГОДИНУ.
ЧЛАН 8В
ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА ПРЕСТАЈУ ДА БУДУ ОТПАД У СМИСЛУ ОВОГ
ЗАКОНА, АКО СУ БИЛЕ ПОДВРГНУТЕ ОПЕРАЦИЈАМА ПОНОВНОГ
ИСКОРИШЋЕЊА, УКЉУЧУЈУЋИ И РЕЦИКЛАЖУ, ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:
1) ДА СЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ ОБИЧНО КОРИСТИ ЗА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ;
2) ДА ПОСТОЈИ ТРЖИШТЕ ИЛИ ПОТРАЖЊА ЗА ТАКВИМ МАТЕРИЈАМА
ИЛИ ПРЕДМЕТИМА;
3) ДА МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ ИСПУЊАВА ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ И СТАНДАРДИМА КОЈИ
СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА ТЕ ПРОИЗВОДЕ;
4) ДА УПОТРЕБА МАТЕРИЈЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА НЕЋЕ ДОВЕСТИ ДО
УКУПНОГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ.
УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УКЉУЧУЈУ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА, КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР
БИЛО КОЈЕ МОГУЋЕ ШТЕТНЕ УТИЦАЈЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТА.
КОЛИЧИНЕ МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТА КОЈЕ СУ У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1.
ОВОГА ЧЛАНА ПРЕСТАЛЕ ДА БУДУ ОТПАД, УРАЧУНАВАЈУ СЕ У УКУПНЕ
КОЛИЧИНЕ РЕЦИКЛИРАНОГ И ИСКОРИШЋЕНОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ
ИСПУЊАВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ЦИЉЕВА РЕЦИКЛАЖЕ И ПОНОВНОГ
ИСКОРИШЋЕЊА КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ ЗА АМБАЛАЖНИ ОТПАД, ОТПАДНА
ВОЗИЛА, ОТПАДНУ ЕЛЕКТРИЧНУ И ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ И ОТПАДНЕ
БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРЕ.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ:
1) ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ, У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ПРЕСТАЈУ ДА БУДУ ОТПАД (ПАПИР, СТАКЛО,
ГУМА, ТЕКСТИЛ, АГРЕГАТ И МЕТАЛ), КАО И ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА
УСАГЛАШЕНОСТИ;
2) ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ НИСУ
ОБУХВАЋЕНЕ ТАЧКОМ 1) ОВОГ СТАВА, КАО И ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА
УСАГЛАШЕНОСТИ;
3) ДРУГЕ ПОСЕБНЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА
СТАТУСА ОТПАДА.
ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ СА ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ИЗ СТАВА
4. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА СПРОВОДИ ДРЖАЛАЦ ОТПАДА НА ПРОПИСАН
НАЧИН.
О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА ОТПАДА ИЗ СТАВА 4. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА
МИНИСТАРСТВО СПРОВОДИ ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И ИЗДАЈЕ
ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ,
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ПРАКСУ ЕУ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА СТАТУСА
ОТПАДА.
ДРЖАЛАЦ ОТПАДА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, УЗ КОЈИ ПРИЛАЖЕ
СТУДИЈУ ОПРАВДАНОСТИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРЕСТАНАК
СТАТУСА ОТПАДА.
МИНИСТАРСТВО РЕШЕЊЕМ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ АКО НИСУ ИСПУЊЕНИ ПРОПИСАНИ
ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО.
О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА ОТПАДА ИЗ СТАВА 6. ОВОГА ЧЛАНА
МИНИСТАРСТВО ОБАВЕШТАВА ЕВРОПСКУ КОМИСИЈУ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН
ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ.
ЧЛАН 8Г
МИНИСТАРСТВО ВОДИ:
1) РЕГИСТАР НУСПРОИЗВОДА НА ОСНОВУ ИЗДАТИХ ПОТВРДА ЗА УПИС
У РЕГИСТАР;
2) РЕГИСТАР ОТПАДА КОЈИ ЈЕ ПРЕСТАО ДА БУДЕ ОТПАД НА ОСНОВУ
ИЗДАТИХ ИСПРАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДА.
ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА МИНИСТАРСТВО ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР
НУСПРОИЗВОДА И РЕГИСТАР ОТПАДА КОЈИ ЈЕ ПРЕСТАО ДА БУДЕ ОТПАД,
САДРЖИНУ И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР, НАЧИН ВОЂЕЊА И
ОБРАЗАЦ РЕГИСТРА.
Врсте планских докумената
Члан 9
Ради планирања управљања отпадом у Републици Србији доносе се следећи
плански документи:
1) стратегија управљања отпадом (у даљем тексту: Стратегија);
2) национални планови за појединачне токове отпада;
2) ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА;
3) регионални план управљања отпадом;
4) локални план управљања отпадом;
5) план управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана дозвола;
6) радни план постројења за управљање отпадом.
Стратегија
Члан 10
Стратегија је основни документ којим се оцењује стање управљања отпадом,
одређују дугорочни циљеви управљања отпадом и обезбеђују услови за рационално и
одрживо управљање отпадом.
Стратегију доноси Влада за период од 10 година.
Стратегија се обавезно ревидира после пет година.
СТРАТЕГИЈА ЈЕ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТ КОЈИМ СЕ ДУГОРОЧНО ОДРЕЂУЈЕ
И УСМЕРАВА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА И ЦИЉЕВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, ОДРЕЂУЈУ МЕРЕ ЗА
УНАПРЕЂИВАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ
УПОТРЕБУ, РЕЦИКЛАЖА, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, ОДЛАГАЊЕ И ДРУГИ
НАЧИНИ ТРЕТМАНА ОТПАДА) НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
СТРАТЕГИЈА САДРЖИ НАРОЧИТО:
1) АНАЛИЗУ И ОЦЕНУ СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
2) НАЦИОНАЛНЕ ЦИЉЕВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
3) НАЦИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ.
СТРАТЕГИЈУ ДОНОСИ ВЛАДА ЗА ПЕРИОД ОД ШЕСТ ГОДИНА, А ОЦЕЊУЈЕ
И ПО ПОТРЕБИ РЕВИДИРА ЈЕДНОМ У ТРИ ГОДИНЕ.
Стратегију припрема министарство надлежно за послове заштите животне средине
(у даљем тексту: министарство) у сарадњи са надлежним органом аутономне покрајине.
Стратегија се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
Извештај о спровођењу Стратегије припрема министарство и подноси Влади
најмање једном годишње.
Национални планови
Члан 11
За управљање различитим токовима отпада доносе се појединачни национални
планови.
Национални план из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен, третиран
или одложен у Републици Србији;
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити извезен у другу државу
на третман или одлагање;
3) циљеве које треба остварити у погледу превенције и смањења производње,
смањења отпада чији се настанак не може избећи, поновног искоришћења или одлагања
таквог отпада са роковима достизања циљева;
4) приоритете, мере или програме за управљање отпадом са проценом трошкова и
изворима финансирања, као и роковима за њихово извршење;
5) друге циљеве и мере од значаја за управљање отпадом.
Национални план доноси Влада за период од пет година.
Национални план припрема министарство у сарадњи са надлежним органом
аутономне покрајине.
Аутономна покрајина доноси План управљања отпадом за поједине врсте отпада од
значаја за аутономну покрајину у складу са Стратегијом и националним планом из става 3.
овог члана.
План из става 5. овог члана садржи нарочито:
1) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен, третиран
или одложен у аутономној покрајини;
2) циљеве које треба остварити у погледу превенције и смањења производње,
смањења отпада чији се настанак не може избећи, поновног искоришћења или одлагања
таквог отпада са роковима достизања циљева;
3) приоритете, мере или програме за управљање отпадом са проценом трошкова и
изворима финансирања, као и роковима за њихово извршење;
4) друге циљеве и мере од значаја за управљање отпадом.
План управљања отпадом за поједине врсте отпада од значаја за аутономну
покрајину доноси се за период од пет година.
НАЦИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ЧЛАН 11.
НАЦИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:
НАЦИОНАЛНИ ПЛАН) САДРЖИ НАРОЧИТО:
1) ОЧЕКИВАНЕ ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ И ПОРЕКЛО ОТПАДА КОЈИ ЋЕ БИТИ
ПРОИЗВЕДЕН НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, УВЕЗЕН ИЛИ ИЗВЕЗЕН У
ДРУГУ ДРЖАВУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРОЦЕНУ СТВАРАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА
ОТПАДА;
2) ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ САКУПЉАЊА ОТПАДА И МРЕЖА ВЕЛИКИХ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА,
УКЉУЧУЈУЋИ СВАКО ПОСТУПАЊЕ СА ОТПАДНИМ УЉИМА, ОПАСНИМ
ОТПАДОМ И ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА;
3) ПРОЦЕНУ ПОТРЕБЕ ЗА НОВИМ СИСТЕМОМ САКУПЉАЊА, ЗАТВАРАЊА
ПОСТОЈЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ДОДАТНОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У СКЛАДУ СА
НАЧЕЛОМ САМОДОВОЉНОСТИ И БЛИЗИНЕ И, ПО ПОТРЕБИ, УЛАГАЊИМА У
ИЗГРАДЊУ ТЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ;
4) ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СМАЊЕЊА КОЛИЧИНА
БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА, КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА ДЕПОНИЈЕ, МЕРЕ ЗА
ПОСТИЗАЊА ЦИЉЕВА СМАЊЕЊА ОДЛАГАЊА ОВЕ ВРСТЕ ОТПАДА, ПОСЕБНО,
ЗА РЕЦИКЛАЖУ, КОМПОСТИРАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ БИО ГАСА ИЛИ ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА/ЕНЕРГИЈЕ.
5) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ И ПОТРЕБНЕ КАПАЦИТЕТЕ
НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И/ИЛИ ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА;
6) ОРГАНИЗАЦИЈУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОДЕЛУ
ОДГОВОРНОСТИ ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У ОБЛАСТИ
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
7) ИЗВОРЕ И ВИСИНУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
СВИХ МЕРА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
8) ПРОЦЕНУ КОРИСНИХ ЕФЕКАТА И ОДРЖИВОСТИ ПРИМЕНЕ
ЕКОНОМСКИХ И ДРУГИХ ИНСТРУМЕНАТА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, УЗ
НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ТРЖИШТА;
9) МЕРЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА;
10) НАЧИН И РОКОВЕ СПРОВОЂЕЊА НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА.
МЕРЕ И СМЕРНИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 9) ОВОГ ЧЛАНА САДРЖЕ:
1) OПШТЕ МЕРЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
2) МЕРЕ УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ ОТПАДОМ;
3) МЕРЕ УПРАВЉАЊА ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА;
4) ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ (ПОЛИТИКЕ) УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ,
ПЛАНИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕТОДЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, УКЉУЧУЈУЋИ
ОТПАД СА СПЕЦИФИЧНИМ ПРОБЛЕМИМА УПРАВЉАЊА;
5) СМЕРНИЦЕ ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА,
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР НАЦИОНАЛНЕ ЦИЉЕВЕ ЗА СМАЊЕЊЕ АМБАЛАЖНОГ
ОТПАДА И СМАЊЕЊЕ ОТПАДА ЧИЈИ СЕ НАСТАНАК НЕ МОЖЕ ИЗБЕЋИ,
ПОСЕБНО СМАЊЕЊА БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ ОДЛАЖЕ НА
ДЕПОНИЈЕ;
6) СМЕРНИЦЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈИХ ТЕХНИЧКИХ,
ПРОИЗВОДНИХ И ДРУГИХ МЕРА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ;
7) КРИТЕРИЈУМЕ ТЕХНИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ ИЗВОДЉИВОСТИ
УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ ОТПАДОМ;
8) ФИНАНСИРАЊЕ И МЕРЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
9) МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КАМПАЊА ЗА ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ ЈАВНОСТИ И
ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ШИРОЈ ЈАВНОСТИ ИЛИ ОДРЕЂЕНОЈ
ГРУПИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОТРОШАЧА;
10) ПОДАТКЕ О ДЕПОНИЈАМА КОНТАМИНИРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ
ОТПАДОМ И МЕРЕ ЗА ЊИХОВУ САНАЦИЈУ;
11) ДРУГЕ МЕРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА
ЧЛАН 11А
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА ДОНОСЕ СЕ. РАДИ
СПРЕЧАВАЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА ЕКОНОМСКОГ РАСТА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ СТВАРАЊЕМ ОТПАДА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ).
ПРОГРАМИМА ПРЕВЕНЦИЈЕ УТВРЂУЈУ СЕ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ
ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА, КАО И ПРОЦЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ИЛИ
ДРУГИХ ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА КОЈЕ МОГУ ИМАТИ УТИЦАЈ НА:
1) ОПШТЕ УСЛОВЕ СТВАРАЊА ОТПАДА;
2) ДИЗАЈН, ПРОИЗВОДЊУ И ФАЗУ ДИСТРИБУЦИЈЕ ПРОИЗВОДА;
3) ПОТРОШЊУ И ФАЗУ УПОТРЕБЕ ПРОИЗВОДА.
ПРОГРАМЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДОНОСИ ВЛАДА ЗА ПЕРИОД ОД ШЕСТ ГОДИНА,
А ОЦЕЊУЈЕ И ПО ПОТРЕБИ РЕВИДИРА ЈЕДНОМ У ТРИ ГОДИНЕ.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ЛИСТУ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА.
ЗА МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ УСВОЈЕНЕ У ПРОГРАМИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ОДРЕЂУЈУ СЕ ОДГОВАРАЈУЋА ПОСЕБНА КВАЛИТАТИВНА И
КВАНТИТАТИВНА МЕРИЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНУ НАПРЕТКА У ПРИМЕНИ
МЕРА, А МОГУ СЕ ОДРЕДИТИ И ПОСЕБНИ КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ.
Регионални план управљања отпадом
Члан 12
Скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим територијама
укупно живи најмање 200.000 250.000 становника доносе, по прибављеној сагласности
министарства, а за територију аутономне покрајине надлежног органа аутономне
покрајине, регионални план управљања отпадом, којим се дефинишу заједнички циљеви у
управљању отпадом у складу са Стратегијом.
Регионални план управљања отпадом може се донети и за територије општина на
којима живи мање од 200.000 250.000 становника по претходно израђеној студији
оправданости за доношење регионалног плана на коју сагласност даје министарство,
односно надлежни орган аутономне покрајине.
Поступак израде и доношења регионалног плана из ст. 1. и 2. овог члана уређује се
споразумом скупштина јединица локалне самоуправе, у складу са законом.
Управљање отпадом на територији две или више јединица локалне самоуправе из
ст. 1. и 2. овог члана врши се у складу са регионалним и локалним планом управљања
отпадом.
Период важења и садржина планова
Члан 14
Планови управљања отпадом из чл. 12. и 13. овог закона доносе се за период од 10
година, а поново се разматрају сваких пет година, и по потреби ревидирају и доносе за
наредних 10 година.
Планови из става 1. овог члана садрже:
1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или
одложен у оквиру територије обухваћене планом;
3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других
јединица локалне самоуправе;
4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге
јединице локалне самоуправе;
5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у
области која је обухваћена планом;
6) програм сакупљања отпада из домаћинства;
7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;
8) програм сакупљања комерцијалног отпада;
9) програм управљања индустријским отпадом;
10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;
11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у
комуналном отпаду;
12) програм развијања јавне свести о управљању отпадом;
13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман ОДНОСНО ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ и одлагање отпада, укључујући податке о урбанистичко-техничким
условима;
14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за
поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;
15) мере санације неуређених депонија;
16) надзор и праћење планираних активности и мера;
17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;
18) могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;
19) рокове за извршење планираних мера и активности;
20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.
Планови из ст. 1. и 2. овог члана морају да буду усаглашени са националним
плановима из члана 11. овог закона.
ПЛАНОВИ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА МОРАЈУ ДА БУДУ УСАГЛАШЕНИ СА
НАЦИОНАЛНИМ ПЛАНОМ ИЗ ЧЛАНА 11. ОВОГ ЗАКОНА И ДОСТАВЉАЈУ СЕ
МИНИСТАРСТВУ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА.
План управљања отпадом у постројењима за које се издаје интегрисана дозвола
Члан 15
За постројења за која се издаје интегрисана дозвола у складу са законом, припрема
се и доноси план управљања отпадом који садржи нарочито:
1) документацију о отпаду који настаје у процесу рада постројења, као и о отпаду
чије искоришћење врши оператер тог постројења или чије одлагање врши оператер (врсте,
састав и количине отпада);
2) мере које се предузимају у циљу смањења производње отпада, посебно опасног
отпада;
3) поступке и начине раздвајања различитих врста отпада, посебно опасног и отпада
који ће се поново користити, ради смањења количине отпада за одлагање;
4) начин складиштења, третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА и
одлагања отпада;
5) мере заштите од пожара и експлозија;
6) мере заштите животне средине и здравља људи.
План управљања отпадом се прилаже уз захтев за издавање интегрисане дозволе, у
складу са законом.
План управљања отпадом оператер је дужан да ажурира сваке три године.
Изузетно од става 1. овог члана, за постројења чија је делатност управљање отпадом
(складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, одлагање) и за која се
издаје интегрисана дозвола, уместо плана управљања отпадом припрема се и доноси
радни план постројења за управљање отпадом.
Радни план постројења за управљање отпадом
Члан 16
За сва постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје
интегрисана дозвола или дозвола за управљање отпадом, припрема се и доноси радни
план постројења за управљање отпадом.
Радни план из става 1. овог члана обавезно садржи следеће елементе:
1) опис локације и идентификацију извора ризика (операције управљања отпадом,
дозвољене врсте отпада, радно време);
2) опремање постројења ради спречавања и контроле загађења животне средине и
угрожавања здравља људи (прихватни и дренажни систем за отпадне воде, систем за
пречишћавање отпадних вода, систем за пречишћавање гасова из постројења);
3) инфраструктуру локације (обезбеђење локације, ограда, контрола сакупљача);
4) рад у постројењу (контрола муљева и остатака, потенцијално процуривање и
загађивање животне средине, заштита од пожара, пријем отпада и процедуре за контролу,
узорковање и испитивање отпада, системи за мерење количине отпада, складиштење
опасног отпада, процес третмана опасног отпада - постројење, опрема и поступци,
укључујући системе за истовар и разастирање отпада, дневно покривање и покривање по
потреби на локацији депоније);
5) контролу загађења, мониторинг и извештавање (мониторинг и извештавање о:
саставу отпада, емисијама гасова, квалитету отпадних вода, односно саставу процедних
вода, квалитету подземних вода, квалитету површинских вода, квалитету земљишта,
метеоролошким условима);
6) управљање и мониторинг услова у постројењу, односно на депонији (контрола,
мониторинг и извештавање о суспендованим честицама, контрола непријатних мириса,
контрола и мониторинг буке, контрола штеточина и птица, контрола разношења смећа);
7) документацију о локацији (расположивост докумената, евиденција опасног
отпада).
РАДНИ ПЛАН ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТЕРМИЧКИ ТРЕТМАН ОТПАДА, ПОРЕД
ЕЛЕМЕНАТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И ПОДАТКЕ КОЈИМА СЕ
ПОТВРЂУЈЕ:
1) ДА ЈЕ ПОСТРОЈЕЊЕ ПРОЈЕКТОВАНО, ОПРЕМЉЕНО И ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСОМ О ТЕРМИЧКОМ
ТРЕТМАНУ ОТПАДА, У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈА ОТПАДА ПРЕДВИЂЕНОГ
ЗА ИНСИНЕРАЦИЈУ ИЛИ КО-ИНСИНЕРАЦИЈУ;
2) ДА СЕ ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТА КОЈА СЕ ДОБИЈА ИНСИНЕРАЦИЈОМ
ИЛИ КО-ИНСИНЕРАЦИЈОМ ОТПАДА У НАЈВЕЋОЈ МОГУЋОЈ МЕРИ ПОНОВО
КОРИСТИ, ОДНОСНО ДА СЕ КОРИСТИ ЗА КОМБИНОВАНО ДОБИЈАЊЕ ТОПЛОТНЕ
ИЛИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЦЕСНЕ ПАРЕ ИЛИ ЗА
СИСТЕМЕ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА;
3) ДА СЕ ОСТАЦИ ОТПАДА НАКОН ТЕРМИЧКОГ ТРЕТМАНА ОТПАДА
СВОДЕ НА МИНИМУМ, ДА СЕ ТИ ОСТАЦИ ПОНОВНО КОРИСТЕ, АКО ЈЕ ТО
ТЕХНИЧКИ ИЗВОДЉИВО И ЕКОНОМСКИ ОПРАВДАНО;
4) ДА СЕ ОСТАЦИ ОТПАДА НАКОН ТЕРМИЧКОГ ТРЕТМАНА ОДЛАЖУ;
5) ДА СЕ ОДЛАГАЊЕ ОСТАТАКА ЧИЈЕ СЕ НАСТАЈАЊЕ НЕ МОЖЕ
СПРЕЧИТИ, СМАЊИТИ ИЛИ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ РЕЦИКЛИРАТИ, ВРШИ У СКЛАДУ
СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА О ТЕРМИЧКОМ ТРЕТМАНУ И ОДЛАГАЊУ
ОТПАДА.
Радни план за депоније отпада, поред елемената из става 2. овог члана, садржи
елементе који се односе на опремање локације ради спречавања и контроле загађења и то:
прихватни систем за отпадне воде, прихватни систем за процедне воде, систем за
пречишћавање процедних вода, систем за контролу гаса из депоније, систем за сакупљање
атмосферских вода, успостављање, одржавање и заштиту завршног покривача.
ЗА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ-СМЕТЛИШТА ИЗРАЂУЈУ СЕ ПРОЈЕКТИ
САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ, НА КОЈЕ САГЛАСНОСТ
ДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА.
РАДНИ ПЛАН ПОСТОЈЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ,
ПОРЕД ЕЛЕМЕНАТА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И ПОДАТКЕ О ВРСТИ И
КОЛИЧИНИ ИСТОРИЈСКОГ ОТПАДА У ПОСТРОЈЕЊУ, КАО И АКЦИОНИ ПЛАН
УКЛАЊАЊА ИСТОРИЈСКОГ ОТПАДА СА ПРОЦЕНОМ ТРОШКОВА.
Радни план постројења за управљање отпадом прилаже се уз захтев за издавање
интегрисане дозволе или дозволе за управљање отпадом.
Радни план постројења за управљање отпадом ажурира се редовно сваке три
године, као и у случају битних измена у раду постројења.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И
РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА.
Република Србија
Члан 18
Република Србија преко надлежних органа и организација обезбеђује управљање
отпадом на својој територији.
Министарство:
1) предлаже Влади Стратегију, као и појединачне националне планове управљања
отпадом ПРОГРАМЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА;
2) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за Републику Србију
и прати стање;
3) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом, осим за планове на
територији аутономне покрајине;
4) издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте прописане овим законом;
5) води евиденцију о дозволама, сагласностима, потврдама и другим актима које су
издали други надлежни органи;
6) утврђује овлашћене организације у складу са овим законом;
7) врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом;
8) предузима друге мере и активности, у складу са међународним уговорима и
споразумима.
Аутономна покрајина
Члан 19
Аутономна покрајина:
1) учествује у изради Стратегије и појединачних националних планова управљања
отпадом ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА;
2) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за аутономну
покрајину и прати стање;
3) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом на својој територији;
4) издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте у складу са овим законом, води
евиденцију и податке доставља министарству;
5) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом на својој територији у
складу са овим законом;
6) врши и друге послове утврђене законом.
Аутономна покрајина својим актом одређује органе надлежне за обављање послова
из става 1. овог члана.
Послови из става 1. тач. 4) и 5) овог члана обављају се као поверени послови.
Стручне организације за испитивање отпада
Члан 23
Испитивање отпада врши се ради класификације отпада за:
1) прекогранично кретање;
2) третман отпада;
2) ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА;
3) одлагање отпада.
3) ПРЕСТАНАК СТАТУСА ОТПАДА.
Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су
овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су
акредитована (у даљем тексту: акредитована лабораторија), у складу са законом.
Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који према
пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из
домаћинства.
Стручне организације и друга правна лица из става 2. овог члана издају извештај о
испитивању отпада.
Овлашћење за испитивање отпада
Члан 24
Захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада министарству може поднети
стручна организација, односно акредитована лабораторија.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се следећа документација:
1) списак радника који раде на пословима испитивања отпада, са врстом и
степеном стручне спреме, односно научним звањем;
2) списак опреме са евиденционим бројем;
3) број и намена просторија (скица и др.);
4) списак параметара испитивања;
5) списак метода које се примењују за одговарајућа испитивања;
6) акт о акредитацији.
Овлашћење из става 1. овог члана издаје се решењем министра на период од четири
године и може се обновити.
Овлашћење за испитивање отпада министар одузима ако се накнадно утврди да
овлашћена стручна организација не испуњава прописане услове или се утврди да је
овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података.
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА МИНИСТАР ОДУЗИМА ЗБОГ
НЕСАВЕСНОГ И НЕСТРУЧНОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО
ОВЛАШЋЕЊЕ, И ТО:
1) АКО СЕ УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕ ИСПУЊАВА
ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ;
2) АКО СЕ УТВРДИ ДА ЈЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ИЗДАТО НА ОСНОВУ НЕТАЧНИХ
И НЕИСТИНИТИХ ПОДАТАКА;
3) АКО ОВЛАШЋЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕ ВРШИ ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА
У СКЛАДУ СА ИЗДАТИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ;
4) АКО СЕ УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА, У ВРШЕЊУ
ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ ЈОЈ ЈЕ ИЗДАТО ОВЛАШЋЕЊЕ, ПОСТУПА НА ПРОТИВПРАВАН,
НЕМОРАЛАН И НЕДОСТОЈАН НАЧИН (ПРИМАЊЕ МИТА, ДАВАЊЕ МИТА,
ПРИМАЊЕ И ДАВАЊЕ ПРОВИЗИЈЕ, КОРУПЦИЈА, ФАЛСИФИКАТ И СЛИЧНО).
Решење из става 3. овог члана очлана објављује се у ''Службеном гласнику
Републике Србије''.
Одговорност произвођача отпада
Члан 26
Произвођач отпада дужан је да:
1) сачини план управљања отпадом из члана 15. овог закона и организује његово
спровођење, ако годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више од 200
килограма опасног отпада;
2) прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене
технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену
карактера отпада и чува извештај најмање пет година;
3) прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у
складу са овим законом;
4) обезбеди примену начела хијерархије управљања отпадом;
5) сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана;
6) складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну
средину;
5) САКУПЉА НАСТАЛИ ОТПАД ОДВОЈЕНО И РАЗВРСТАВА ГА У СКЛАДУ
СА ПОТРЕБОМ БУДУЋЕГ ТРЕТМАНА, У КОЛИЧИНИ, ОДНОСНО ПРОЦЕНТУ КОЈИ
ЈЕ У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНИМ ЦИЉЕВИМА;
6) СКЛАДИШТИ ОТПАД НА НАЧИН КОЈИ НЕ УТИЧЕ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБЕЗБЕДИ УСЛОВЕ ДА НЕ ДОЂЕ ДО МЕШАЊА
РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА ОТПАДА, КАО НИ МЕШАЊА ОТПАДА СА ВОДОМ;
7) преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности
да организује поступање са отпадом у складу са овим законом;
8) води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже;
9) одреди лице одговорно за управљање отпадом;
10) омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима,
постројењима и документацијом.
Лице одговорно за управљање отпадом из става 1. тачка 9) овог члана дужно је да:
1) изради нацрт плана управљања отпадом из члана 15. овог закона, организује
његово спровођење и ажурирање;
2) предлаже мере превенције, смањења, поновног искоришћења и рециклаже
отпада;
3) прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и извештава
органе управљања.
ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА ИЛИ ДРУГИ ДРЖАЛАЦ ОТПАДА ВРШИ САМ
ТРЕТМАН ОТПАДА ИЛИ ПРЕКО ДИЛЕРА ИЛИ ПРЕКО ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА
ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ТРЕТМАНА ОТПАДА ИЛИ
ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕКО ПРИВАТНОГ ИЛИ ЈАВНОГ САКУПЉАЧА ОТПАДА, У
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 6. ОВОГ ЗАКОНА.
Одговорност власника отпада
Члан 27
Власник ДРЖАЛАЦ отпада је одговоран за све трошкове управљања отпадом.
Власништво над отпадом престаје када следећи власник ДРЖАЛАЦ преузме отпад и
прими Документ о кретању отпада, у складу са овим законом.
Трошкове одлагања сноси држалац (власник) који непосредно предаје отпад на руковање
сакупљачу отпада или постојењу за управљање отпадом и/или претходни држалац
(власник) или произвођач производа од којег потиче отпад.
Одговорност и обавезе власника ДРЖАОЦА отпада има и лице које учествује у промету
отпада као посредни држалац отпада, а фактички не поседује отпад.
Промет отпадом се може вршити само између физичких и правних лица која воде
документацију у складу са овим законом.
Обавезе посредника и трговца
ЧЛАН 28А
ДЕЛАТНОСТ ПОСРЕДОВАЊА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ОБУХВАТА
ПОСЛОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА,
ОДНОСНО ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРЕНОСУ ПРАВА И ОБАВЕЗА У ВЕЗИ СА ОТПАДОМ
ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ.
ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ТРГОВИНА ОТПАДОМ ЗА КОЈИ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА
ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПРЕДАЈИ САКУПЉАЧУ, ОДНОСНО ОПЕРАТЕРУ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.
ТРГОВАЦ ОТПАДОМ СМАТРА СЕ ВЛАСНИКОМ ОТПАДА КОЈЕГ ЈЕ
ОТКУПИО И МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОТПАД У ПОСЕД АКО РАСПОЛАЖЕ
СКЛАДИШТЕМ ОТПАДА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА У СКЛАДУ СА ОВИМ
ЗАКОНОМ.
ПЛАЋАЊА ЗА ОТКУП ОТПАДА ВРШЕ СЕ ПРЕКО БАНКОВНОГ РАЧУНА, У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ.
ТРГОВАЦ ОТПАДОМ ДУЖАН ЈЕ ДА ОД ЛИЦА ОД КОЈЕГ ОТКУПЉУЈЕ ОТПАД
ПРИБАВИ КОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЛИ ДРУГОГ ДОКУМЕНТА КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИДЕНТИТЕТ ТОГ ЛИЦА, КАО И ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ ОТПАДА ИЛИ ИЗЈАВУ О
ВЛАСНИШТВУ ОТПАДА.
ТРГОВАЦ ОТПАДОМ НЕ МОЖЕ ОТКУПИТИ ОТПАД АКО НЕ ПОСЕДУЈЕ
ДОКАЗЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА.
ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ОТПАДОМ ДУЖАН ЈЕ ДА СЕ УПИШЕ У
РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ОДНОСНО ТРГОВАЦА
ОТПАДОМ.
ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ОТПАДОМ КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОСРЕДОВАЊА, ОДНОСНО ПРОМЕТА ОТПАДОМ
ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР.
МИНИСТАРСТВО ИЗДАЈЕ РЕШЕЊЕ О УПИСУ ПОСРЕДНИКА, ОДНОСНО
ТРГОВЦА У РЕГИСТАР, АКО ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ, И ТО:
1) ДА НИЈЕ КАЖЊАВАН ЗА БИЛО КОЈЕ КРИВИЧНО ДЕЛО, ОДНОСНО
ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП И ПРЕКРШАЈ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ;
2) ДА ИМА ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ СЕ
ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ;
3) ДА ЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ИСПУНИ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ИЛИ
ОБАВЕЗЕ КОЈЕ МОГУ НАСТАТИ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА, ПОСЕБНО ОБАВЕЗУ
ВРАЋАЊА ОТПАДА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ КРЕТАЊУ
ОТПАДА.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 9. ИЗДАЈЕ СЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА.
РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ СЕ УТВРДИТИ УСЛОВИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОБАВЕЗА ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И
ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА, ОДНОСНО МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА ИЛЕГАЛНОГ
ПРОМЕТА ОТПАДА.
ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР И
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА
ПРИЈЕМА РЕШЕЊА.
РЕГИСТРАЦИЈА СЕ МОЖЕ ОБНОВИТИ НА ЗАХТЕВ ПОСРЕДНИКА,
ОДНОСНО ТРГОВЦА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА РЕГИСТРАЦИЈЕ.
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ МОЖЕ СЕ УКИНУТИ:
1) АКО ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ПОСТУПА СУПРОТНО РЕШЕЊУ
О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОСРЕДНИК, OДНОСНО ТРГОВАЦА;
2) АКО БИ ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ КОНТИНУИРАНИМ
ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА МОГАО ДА ПРОУЗРОКУЈЕ ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ;
3) АКО ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ПОСТУПА СУПРОТНО
ПРОПИСИМА О ПРЕКОГРАНИЧНОМ КРЕТАЊУ ОТПАДА;
4) АКО ПОСРЕДНИК, ОДНОСНО ТРГОВАЦ НЕ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗЕ У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
ОДРЕДБЕ ИЗ СТ. 9, 10, 11. И 12. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УПИС У
РЕГИСТАР, ОДНОСНО ОДБИЈАЊЕ УПИСА У РЕГИСТАР ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА
ОБНОВУ, ОДНОСНО УКИДАЊЕ РЕШЕЊА.
Постројење за управљање отпадом
Члан 33
Складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање
отпада може вршити:
1) привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно предузетник који
обавља делатност складиштења, третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА
или одлагања отпада, у складу са законом;
2) правно лице или предузетник на основу дозволе и уговора о обављању
делатности од локалног значаја закљученог са јединицом локалне самоуправе, у складу са
законом.
Концесијом се може стећи право обављања делатности управљања отпадом,
односно изградње, коришћења и одржавања постројења за управљање отпадом, у складу
са законом којим се уређују концесије.
Изградња и рад постројења за управљање отпадом мора бити у складу са одредбама
овог закона, закона којим се уређује изградња објеката и другим законима.
Постројење за управљање отпадом не може да започне са радом пре добијања
дозволе за управљање отпадом у складу са овим законом.
У постројењима за управљање отпадом отпад се може складиштити, третирати
ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИСТИТИ или одлагати само у складу са издатом
дозволом.
Локација за изградњу и рад постројења
Члан 34
Једна или више јединица локалне самоуправе одређују локацију за изградњу и рад
постројења за складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или
одлагање отпада КОЈИМ УПРАВЉАЈУ на својој територији, под условима утврђеним
законом, као и споразумом из члана 21. став 2. овог закона ако више скупштина јединица
локалне самоуправе заједно одлучују о локацији постројења за управљање отпадом.
У случају несагласности јединица локалне самоуправе у погледу одређивања
локације постројења за управљање отпадом, одлуку о локацији, на предлог министарства,
односно надлежног органа аутономне покрајине, доноси Влада.
У случају изградње постројења за третман ОДНОСНО ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање опасног отпада, министарство доноси одлуку о локацији,
у складу са законом и по претходно прибављеном мишљењу јединице локалне
самоуправе, односно и аутономне покрајине за постројења која се граде на њеној
територији.
При одређивању локација за изградњу и рад постројења за управљање отпадом
узимају се у обзир нарочито:
1) количине и врсте отпада;
2) начин складиштења, третмана ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или
одлагања отпада, односно врсте објеката и постројења;
2А) ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРОСТОРА И МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ И РАДА
ПОСТРОЈЕЊА У СКЛАДУ СА УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА И УСЛОВИМА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
3) геолошка, хидролошка, хидрогеолошка, топографска, сеизмолошка и педолошка
својства земљишта и микроклиматске карактеристике подручја;
4) близина заштићених природних добара и одлике предела.
Сакупљање и транспорт отпада
Члан 35
Лице које врши сакупљање, односно транспорт отпада сакупља отпад од
произвођача или власника ДРЖАОЦА и транспортује га до постројења за управљање
отпадом, односно до центра за сакупљање, складиштење, трансфер станице или
постројења за третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање.
ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА ДА ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР СА
ОПЕРАТЕРОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН
ПРЕУЗИМАЊА ОТПАДА, ПЛАЋАЊЕ ПРЕКО БАНКОВНОГ РАЧУНА, КАО И ДРУГА
ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОТПАДА (ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ, ПОРЕКЛО,
КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА, И ДР.).
БИОРАЗГРАДИВИ ОТПАД САКУПЉА СЕ ОДВОЈЕНО ЗА ПОТРЕБЕ
КОМПОСТИРАЊА И ДИГЕСТИЈЕ.
САКУПЉЕН МЕШОВИТИ ОТПАД МОЖЕ СЕ ПРИХВАТИТИ КАО
РЕЦИКЛАБИЛНИ МАТЕРИЈАЛ У ПОСТРОЈЕЊУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ АКО
СЕ ОВИ МАТЕРИЈАЛИ У ДАЉЕМ ПРОЦЕСУ РАЗДВАЈАЈУ, У СКЛАДУ СА
СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА, ОДНОСНО РЕЦИКЛАЖЕ.
Отпад намењен за складиштење, третман ОДНОСНО ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање може бити транспортован до трансфер станице одакле се
даље транспортује до постројења за складиштење, третман или одлагање.
Локацију за трансфер станицу одређује јединица локалне самоуправе.
Ради лакшег даљег третмана отпада лица из става 1. овог члана дужна су да
обезбеде да различите врсте отпада остану одвојене током транспорта.
Отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући
начин како би се спречило расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара
или истовара и како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине.
ОТПАД СЕ ТРАНСПОРТУЈЕ У ЗАТВОРЕНИМ ВОЗИЛУ, АМБАЛАЖИ,
КОНТЕЈНЕРУ ИЛИ ЦИСТЕРНИ КАКО БИ СЕ СПРЕЧИЛО РАСИПАЊЕ ИЛИ
ИСПАДАЊЕ ОТПАДА ПРИЛИКОМ ТРАНСПОРТА, УТОВАРА ИЛИ ИСТОВАРА,
ОДНОСНО ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА, ВОДЕ, ЗЕМЉИШТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
У случају загађења насталог током транспорта превозник отпада је одговоран за
чишћење и отклањање загађења подручја.
Превозник отпада транспортује отпад само на одредиште које је одредио
пошиљалац.
Ако се отпад не може испоручити на одредиште, превозник враћа отпад
пошиљаоцу.
Опасан отпад се посебно сакупља и транспортује.
Транспорт опасног отпада врши се у складу са прописима којима се уређује
транспорт опасних материја.
НА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА, ОДНОСНО НАЧИН ТРАНСПОРТА,
УСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПАКОВАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА И НА ВОЗИЛО И
ЗАПОСЛЕНЕ НА РУКОВАЊУ И ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ОТПАДА ПРИМЕЊУЈУ СЕ
ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА.
Складиштење отпада
Члан 36
Отпад се складишти на местима која су технички опремљена за привремено чување
отпада на локацији произвођача или власника ДРЖАОЦА отпада, у центрима за
сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама у складу са овим законом.
СКЛАДИШТЕ ОТПАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ БИТИ:
1) ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕ НА МЕСТУ НАСТАНКА ОТПАДА У КОЈЕМ
СЕ ОТПАД ЧУВА РАДИ САКУПЉАЊА;
2) СКЛАДИШТЕ ОТПАДА КАО ПОСТРОЈЕЊЕ У КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА
ДЕЛАТНОСТ СКЛАДИШТЕЊА ОТПАДА, ОДНОСНО ПРОЦЕС ЊЕГОВОГ
САКУПЉАЊА И РАЗВРСТАВАЊА, СМЕШТАЈА И ЧУВАЊА, КАО И ПРИПРЕМА ЗА
ПРЕДАЈУ ИЛИ ОТПРЕМАЊЕ, ОДНОСНО ТРАНСПОРТ У ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПОНОВНУ УПОТРЕБУ, РЕЦИКЛАЖУ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ
ОДЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА;
3) СКЛАДИШТЕ ОТПАДА У ПОСТРОЈЕЊУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ, ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА У КОЈЕМ СЕ ОТПАД ПРИПРЕМА ЗА
ТРЕТМАН, УКЉУЧУЈИ И ТРАНСФЕР СТАНИЦУ.
ДОЗВОЛОМ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ОДНОСНО ПОТВРДОМ О ИЗУЗЕЋУ
КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ОДРЕЂУЈЕ СЕ ВРСТА
СКЛАДИШТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ЊЕГОВУ
НАМЕНУ, ВРСТУ И КОЛИЧИНУ ОТПАДА, КАО И ВРЕМЕ ЊЕГОВОГ
СКЛАДИШТЕЊА.
Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача или
власника отпада дуже од 12 месеци , ако овим законом није друкчије одређено.
ОПАСАН ОТПАД НЕ МОЖЕ БИТИ ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕН НА
ЛОКАЦИЈИ ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ ВЛАСНИКА ОТПАДА ДУЖЕ ОД 12 МЕСЕЦИ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО.
Третман отпада
Члан 37
Третман отпада обавља се применом најбољих доступних техника и технологија у
складу са овим законом.
Постројења и опрема за третман отпада могу бити стационарна или мобилна.
Третман отпада у стационарном или мобилном постројењу врши се у складу са
дозволом за третман издатом на основу овог закона.
За третман отпада у мобилном постројењу прибавља се и одобрење за локацију које
издаје јединица локалне самоуправе, као и друге дозволе, сагласности или исправе у
складу са овим законом и другим прописима.
Министар прописује врсте мобилних постројења за које се издаје дозвола за
третман отпада.
АКО ОПЕРАТЕР МОБИЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА ПО
ПРАВИЛУ, ОДНОСНО ПРЕТЕЖНО КОРИСТИ ПОСТРОЈЕЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ НА
КОЈОЈ СКЛАДИШТИ И ТРЕТИРА ОТПАД, ДОЗВОЛА СЕ МОЖЕ ИЗДАТИ И ЗА
СТАЦИОНАРНИ РАД МОБИЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ СЕ МОГУ ТРЕТИРАТИ У
МОБИЛНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА И ВРСТЕ МОБИЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОЈЕ СЕ
ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА.
Поновно искоришћење отпада
Члан 38
Отпад се може поново користити за поновну употребу производа за исту или другу
намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу
истог или другог производа, као секундарна сировина (папир и картон, метал, стакло,
пластика, отпад од грађења и рушења, пепео и шљака од сагоревања угља из
термоенергетских постројења, гипс и сумпор од одсумпоравања димних гасова и др.), за
енергетско искоришћење, односно коришћење вредности отпада његовом биоразградњом
или спаљивањем отпада уз искоришћење енергије.
Лице које врши поновно искоришћење отпада обезбеђује да настали производи не
проузрокују штетни утицај на животну средину од производа који су настали од
примарних сировина.
Забрањено је одлагање и спаљивање отпада који се може поново користити.
Изузетно, отпад из става 3. овог члана, може се одложити или спалити, ако је то
економски оправдано и не угрожава здравље људи и животну средину, уз претходно
прибављену дозволу министарства.
Министар ближе прописује услове и начин сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.
Министар ближе прописује подстицајне мере за поновну употребу и искоришћење
отпада као секундарне сировине или за добијање енергије.
ПОНОВНА УПОТРЕБА И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ
ЧЛАН 38.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПРЕДУЗИМА
ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОНОВНЕ УПОТРЕБЕ И ПРИПРЕМЕ ЗА
ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДА, ГДЕ ЈЕ ТО МОГУЋЕ, А НАРОЧИТО: РАЗВОЈЕМ
СИСТЕМА ЗА РЕПАРАЦИЈУ И ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ПРОИЗВОДА, ПРИМЕНОМ
ЕКОНОМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА, КРИТЕРИЈУМА ПРИ СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЈАВНИХ НАБАВКИ, КАО И УТВРЂИВАЊЕМ ДРУГИХ ЦИЉЕВА И МЕРА.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПРЕДУЗИМА МЕРЕ
КОЈИМА ОБЕЗБЕЂУЈЕ И ПРОМОВИШЕ ИЛИ УНАПРЕЂУЈЕ ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА, КАДА ЈЕ ТО У СКЛАДУ СА НАЧЕЛОМ ИЗ ЧЛАНА 6.
СТАВ 1. ТАЧКА 3) И У ТОМ ЦИЉУ УСПОСТАВЉА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ
ОТПАДА КАДА ЈЕ ТО ТЕХНИЧКИ, ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ ИЗВОДЉИВО И
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДА СЕ ОТПА НЕ МЕЂА СА ДРУГИМ ВРСТАМА ОТПАДА ИЛИ
ДРУГИМ МАТЕРИЈАЛИМА СА РАЗЛИЧИТИМ СВОЈСТВИМА.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ПРЕДУЗИМА И МЕРЕ
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ВИСОК КВАЛИТЕТ РЕЦИКЛАЖЕ И, У ТОМ ЦИЉУ,
УСПОСТАВЉА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ГДЕ ЈЕ ТЕХНИЧКИ,
ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ ИЗВОДЉИВО И ОДГОВАРАЈУЋЕ, РАДИ ИСПУЊЕЊА
НЕОПХОДНИХ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА ЗА РЕЛЕВАНТНЕ ОБЛАСТИ
РЕЦИКЛАЖЕ.
ОТПАД СЕ МОЖЕ ПОНОВО ИСКОРИСТИТИ ЗА ИСТУ ИЛИ ДРУГУ НАМЕНУ,
ЗА РЕЦИКЛАЖУ, ОДНОСНО ДРУГЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА,
РАДИ ДОБИЈАЊА СИРОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИСТОГ ИЛИ ДРУГОГ
ПРОИЗВОДА, КАО СЕКУНДАРНА СИРОВИНА (ПАПИР И КАРТОН, МЕТАЛ,
СТАКЛО, ПЛАСТИКА, ОТПАД ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА, ПЕПЕО И ШЉАКА ОД
САГОРЕВАЊА УГЉА ИЗ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА, ГИПС И СУМПОР
ОД ОДСУМПОРАВАЊА ДИМНИХ ГАСОВА, ОТПАДНА УЉА И ДР.), ИЛИ РАДИ
ИСКОРИШЋЕЊА ВРЕДНОСТИ ОТПАДА ЊЕГОВОМ БИОРАЗГРАДЊОМ ИЛИ
СПАЉИВАЊЕМ ОТПАДА УЗ ИСКОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ.
ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДА
НАСТАЛИ ПРОИЗВОДИ НЕ ПРОУЗРОКУЈУ ШТЕТНИ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ВЕЋИ ОД ПРОИЗВОДА КОЈИ СУ НАСТАЛИ ОД ПРИМАРНИХ
СИРОВИНА.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ И СПАЉИВАЊЕ ОТПАДА КОЈИ ИСПУЊАВА
СТАНДАРДЕ ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ ИЛИ ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ.
ИЗУЗЕТНО, ОТПАД ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ СЕ ОДЛОЖИТИ ИЛИ
СПАЛИТИ, АКО ЈЕ ТО ЕКОНОМСКИ ОПРАВДАНО И НЕ УГРОЖАВА ЗДРАВЉЕ
ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, УЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНУ ДОЗВОЛУ
МИНИСТАРСТВА.
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ КОЈА ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ МОГУ
ПОНОВНО ИСКОРИСТИТИ УВЕЗЕН НЕОПАСАН ОТПАД ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ,
У СКЛАДУ СА ДОЗВОЛОМ КОЈУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО
НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ
УРЕЂУЈЕ ИНТЕГРИСАНО СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН САКУПЉАЊА,
ТРАНСПОРТА, ТРЕТМАНА, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊА, ПОНОВНОГ
ИСКОРИШЋЕЊА И РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДА КОЈИ СЕ КОРИСТИ КАО СЕКУНДАРНА
СИРОВИНА ИЛИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ.
Управљање комуналним отпадом
Члан 43
Комунални отпад се сакупља, третира и одлаже у складу са овим законом и
посебним прописима којима се уређују комуналне делатности.
КОМУНАЛНИ ОТПАД СЕ САКУПЉА, ПОНОВНО ИСКОРИШЋАВА И
ОДЛАЖЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА КОЈИМА
СЕ УРЕЂУЈУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ.
Забрањено је мешати опасан отпад са комуналним отпадом.
Комунални отпад који је већ измешан са опасним отпадом раздваја се ако је то
економски исплативо, у противном, тај отпад се сматра опасним.
Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге начине, које
обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из домаћинства (отпадне
батерије, уља, боје и лакови, пестициди и др.) да предају на место одређено за селективно
сакупљање опасног отпада или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада.
Јединица локалне самоуправе обезбеђује и опрема центре за сакупљање
комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти и
други отпад).
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ ПЛАНОМ,
УРЕЂУЈЕ И ОРГАНИЗУЈЕ:
1) СЕЛЕКЦИЈУ И ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И
УЧЕСТАЛОСТ САКУПЉАЊА ОТПАДА РАДИ РЕЦИКЛАЖЕ (ПАПИР, МЕТАЛ,
ПЛАСТИКА И СТАКЛО);
2) ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТВА У КОНТЕЈНЕРЕ
ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН;
3) ОБЕЗБЕЂУЈЕ И ОПРЕМА ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ИЗ
ДОМАЋИНСТВА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У КОНТЕЈНЕРЕ ЗА
КОМУНАЛНИ ОТПАД (КАБАСТИ, БИОРАЗГРАДИВИ И ДРУГИ ОТПАД),
УКЉУЧУЈУЋИ И ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА.
ДОМАЋИНСТВА СУ ДУЖНА ДА ОДЛАЖУ СВОЈ ОТПАД У КОНТЕЈНЕРЕ ИЛИ
НА ДРУГЕ НАЧИНЕ, КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, А
ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА (ОТПАДНЕ БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРИ,
УЉА, ОТПАД ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСИХ ПРОИЗВОДА, БОЈЕ И ЛАКОВИ,
ПЕСТИЦИДИ И ДР.) ДА ПРЕДАЈУ У ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ИЗ
ДОМАЋИНСТВА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА САКУПЉАЊЕ
ОПАСНОГ ОТПАДА.
Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију комуналног
отпада ради рециклаже.
Јединица локалне самоуправе уређује организовање и начин селекције и
сакупљања отпада ради рециклаже, локалним планом управљања отпадом из члана 13.
овог закона, а који мора да буде у складу са посебним програмом који, на предлог
министарства, утврђује Влада.
Термички третман
Члан 41
Термички третман отпада врши се у складу са дозволом за третман издатом на
основу овог закона.
Термички третман врши се у постројењима која су пројектована, изграђена и
опремљена у складу са овим законом.
Спаљивање отпада, као термички третман, врши се уз искоришћење енергије која
се ствара сагоревањем само ако је то економски оправдано и ако се за спаљивање отпада
не користи додатна енергија, осим за иницијално паљење, или се отпад користи као
гориво, односно додатно гориво за коинсинерацију.
Пре спаљивања отпада власник ДРЖАЛАЦ опасног отпада обезбеђује испитивање
опасних карактеристика отпада при првом отпремању отпада у постројење, односно
једном годишње за исту врсту опасног отпада који се спаљује у истом постројењу у дужем
временском периоду.
Пре спаљивања оператер постројења из става 2. овог члана обезбеђује проверу
отпада допремљеног за спаљивање, односно његову идентификацију према врсти,
количини и својствима, контролу пратеће документације и узорковање и анализу опасног
отпада.
Оператер је дужан да чува узорке отпада из става 5. овог члана најмање један месец
након спаљивања отпада.
Влада ближе прописује врсте отпада за које се врши термички третман, услове и
критеријуме за одређивање локације, техничке и технолошке услове за пројектовање,
изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступање са остатком
након спаљивања отпада, као и друга питања од значаја за рад постројења за термички
третман отпада.
Управљање опасним отпадом
Члан 44
Влада обезбеђује спровођење мера поступања са опасним отпадом.
Третман опасног отпада има приоритет у односу на третмане другог отпада и врши
се само у постројењима која имају дозволу за третман опасног отпада у складу са овим
законом.
Приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног
искоришћења и одлагања, опасан отпад се пакује и обележава на начин који обезбеђује
сигурност по здравље људи и животну средину.
Опасан отпад се пакује у посебне контејнере који се израђују према
карактеристикама опасног отпада (запаљив, експлозиван, инфективан и др.) и обележава.
Забрањено је мешање различитих категорија опасних отпада или мешање опасног
отпада са неопасним отпадом, осим под надзором квалификованог лица и у поступку
третмана опасног отпада.
Забрањено је одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се значајно
смањују опасне карактеристике отпада.
Забрањено је разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину.
Министар прописује начин складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.
ПРОИЗВОДЊА, САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА, КАО И
ЊЕГОВО СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН, ОБАВЉАЈУ СЕ ПОД УСЛОВИМА КОЈИ
ОБЕЗБЕЂУЈУ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, УКЉУЧУЈУЋИ
СВЕ АКТИВНОСТИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ ДО ТРЕТМАНА ОПАСНОГ ОТПАДА
ВЛАДА ОБЕЗБЕЂУЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОСТУПАЊА СА ОПАСНИМ
ОТПАДОМ.
ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА ИМА ПРИОРИТЕТ У ОДНОСУ НА ТРЕТМАНЕ
ДРУГОГ ОТПАДА И ВРШИ СЕ САМО У ПОСТРОЈЕЊИМА КОЈА ИМАЈУ ДОЗВОЛУ
ЗА ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
ПРИЛИКОМ САКУПЉАЊА, РАЗВРСТАВАЊА, СКЛАДИШТЕЊА,
ТРАНСПОРТА, ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА И ОДЛАГАЊА, ОПАСАН ОТПАД СЕ
ПАКУЈЕ И ОБЕЛЕЖАВА НА НАЧИН КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СИГУРНОСТ ПО ЗДРАВЉЕ
ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
ОПАСАН ОТПАД СЕ ПАКУЈЕ ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИКАМА ОПАСНОГ
ОТПАДА (ЗАПАЉИВ, ЕКСПЛОЗИВАН, ИНФЕКТИВАН И ДР.) И ОБЕЛЕЖАВА У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА И
ОВИМ ЗАКОНОМ.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ МЕШАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ КАТЕГОРИЈА ОПАСНОГ ОТПАДА
ИЛИ МЕШАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА СА НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ, ДРУГИМ
СУПСТАНЦАМА И МАТЕРИЈАМА, ОСИМ У ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА
ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПОД
УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ У ДОЗВОЛИ УЗ ПРИМЕНУ НАЈБОЉЕ ДОСТУПНИХ
ТЕХНИКА И ПОД НАДЗОРОМ КВАЛИФИКОВАНОГ ЛИЦА.
МЕШАЊЕ ОТПАДА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА УКЉУЧУЈЕ И
РАЗБЛАЖИВАЊЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА.
У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ И ЕКОНОМСКИМ КРИТЕРИЈУМИМА
ИЗВОДЉИВОСТИ, КАДА ЈЕ ОПАСНИ ОТПАД ПОМЕШАН НА НАЧИН СУПРОТАН
СТАВУ 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОДВАЈАЊЕ СЕ ВРШИ УКОЛИКО ЈЕ ТО МОГУЋЕ И
НЕОПХОДНО КАКО БИ СЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 31. СТ. 1. И 3. ОВОГ ЗАКОНА.
ОДРЕДБЕ СТ. 1, 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА МЕШАНИ
ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА ПРЕ ПРЕУЗИМАЊА ИЗ ЦЕНТАРА ЗА
САКУПЉАЊЕ РАДИ ПРЕДАЈЕ У ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ
ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА БЕЗ ПРЕТХОДНОГ
ТРЕТМАНА КОЈИМ СЕ ЗНАЧАЈНО СМАЊУЈУ ОПАСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОТПАДА.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ РАЗБЛАЖИВАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА РАДИ ИСПУШТАЊА
У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ НАЧИН СКЛАДИШТЕЊА, ПАКОВАЊА И
ОБЕЛЕЖАВАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА
Документ о кретању отпада
Члан 45
Кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада, осим отпада из
домаћинства.
Произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ отпада мора да класификује отпад пре
отпочињања кретања отпада.
Произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ отпада мора чувати копије докумената о
отпреми отпада све док не добије примерак попуњеног Документа о кретању отпада од
примаоца којим се потврђује да је отпад прихваћен.
Ако произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ у року од 15 дана не прими примерак
попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца, мора покренути поступак провере
кретања отпада и дужан је да о налазу извести министарство, без одлагања, као и
надлежни орган аутономне покрајине, ако се кретање отпада врши на територији
аутономне покрајине.
Произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ отпада чува комплетирани Документ о
кретању отпада најмање две године.
Министар прописује образац Документа о кретању отпада, као и упутство за
његово попуњавање.
Документ о кретању опасног отпада
Члан 46.
Кретање опасног отпада прати посебан Документ о кретању опасног отпада који
попуњава произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ и свако ко преузима опасан отпад.
Документ о кретању опасног отпада састоји се од:
1) копије претходног обавештења које произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ
отпада шаље три дана 48 САТИ пре започињања кретања опасног отпада министарству са
подацима о произвођачу, односно власнику, врсти и количинама отпада, класификацији
отпада, врсти превоза и одредишту, коју је потписао произвођач, односно власник;
2) копије документа из става 2. тачка 1) овог члана коју чува произвођач, односно
власник ДРЖАЛАЦ, коју је потписало лице које је преузело отпад ради превоза
(превозник);
3) копије документа из става 2. тачка 2) овог члана коју чува превозник отпада и
коју је потписало лице које је преузело отпад на одредишту (прималац);
4) копије документа из става 2. тачка 3) овог члана коју чува прималац отпада;
5) копије документа из става 2. тачка 4) овог члана коју прималац шаље
министарству, као и надлежном органу аутономне покрајине, ако се кретање отпада врши
на територији аутономне покрајине;
6) копије документа из става 2. тачка 4) овог члана коју прималац шаље
произвођачу, власник ДРЖАЛАЦ, односно пошиљаоцу.
Копије докумената из става 2. тач. 5) и 6) овог члана користе надлежни орган и
произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ ради комплетирања документације о кретању
опасног отпада.
Произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ отпада чува копију документа из става 2.
тачка 2) овог члана док не добије копију документа из става 2. тачка 6) овог члана од
примаоца отпада, односно примерак попуњеног Документа о кретању опасног отпада,
којом се потврђује да је отпад прихваћен.
Произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ дужан је да копију документа из става 2.
тачка 6) овог члана чува трајно И ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ АГЕНЦИЈИ У
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ.
Ако произвођач, односно власник ДРЖАЛАЦ у року од 15 дана од дана добијања
копије документа из става 2. тачка 2) овог члана не прими копију документа из става 2.
тачка 6) овог члана којом се потврђује да је отпад преузет, мора покренути поступак
провере кретања отпада и дужан је да о налазу извести министарство, без одлагања.
Министарство чува копију документа из става 2. тачка 1) овог члана све док не
прими копију документа из става 2. тачка 5) овог члана од примаоца отпада којом се
потврђује да је отпад примљен.
У случају да министарство у року од 30 дана од дана добијања копије документа из
става 2. тачка 1) овог члана не добије копију документа из става 2. тачка 5) овог члана од
примаоца отпада да је отпад примљен, или уколико не прими обавештење од произвођача,
односно власник ДРЖАЛАЦ о евентуалном проблему, министарство започиње поступак
провере кретања отпада.
Министар прописује образац Документа о кретању опасног отпада, као и упутство
за његово попуњавање.
Управљање истрошеним батеријама и акумулаторима
Члан 47
Забрањен је промет батерија и акумулатора који садрже више од 0,0005% масених
живе, ако овим законом није друкчије одређено.
Изузетно од става 1. овог члана, може бити дозвољен промет дугмастих батерија и
батерија које се састоје од комбинација дугмастих батерија са садржајем не већим од 2%
масених живе.
Забрањен је промет преносивих батерија и акумулатора, укључујући оне који су
уграђени у уређаје, који садрже више од 0,002% масених кадмијума, осим оних које се
користе у сигурносним и алармним системима, медицинској опреми или бежичним
електричним алатима, ако овим законом није друкчије одређено.
Произвођач опреме са уграђеним батеријама и акумулаторима дужан је да обезбеди
њихову уградњу у уређај тако да корисник после њихове употребе може лако да их одвоји.
Произвођач и увозник батерија и акумулатора, као и произвођач и увозник опреме
са уграђеним батеријама и акумулаторима дужан је да их обележава користећи ознаке које
садрже упутства и упозорења за одвојено сакупљање, садржај тешких метала, могућност
рециклирања или одлагања и др.
Произвођач и увозник батерија и акумулатора дужан је да води и чува евиденцију о
количини произведених или увезених производа.
Власник ДРЖАЛАЦ истрошених батерија и акумулатора, осим домаћинстава,
дужан је да их преда ради третмана лицу које за то има дозволу.
Лице које врши сакупљање, складиштење и третман истрошених батерија и
акумулатора мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о истрошеним батеријама и
акумулаторима и о количини која је сакупљена, ускладиштена или третирана и податке о
томе доставља Агенцији.
Министар ближе прописује садржину и изглед ознака на батеријама, дугмастим
батеријама и акумулаторима према садржају опасних материја, начин и поступак
управљања истрошеним батеријама и акумулаторима, као и уређајима са уграђеним
батеријама и акумулаторима.
Управљање отпадним уљима
Члан 48
Отпадна уља, у смислу овог закона, јесу сва минерална или синтетичка уља или
мазива, која су неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су
хидраулична уља, моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска уља, уља или
течности за изолацију или пренос топлоте, остала минерална или синтетичка уља, као и
уљни остаци из резервоара, мешавине уље - вода и емулзије.
Забрањено је:
1) испуштање или просипање отпадних уља у или на земљиште, површинске и
поџемне воде и у канализацију;
2) одлагање отпадних уља и неконтролисано испуштање остатака од прераде
отпадних уља;
3) мешање отпадних уља током сакупљања и складиштења са ПЦБ и коришћеним
ПЦБ или халогеним материјама и са материјама које нису отпадна уља, или мешање са
опасним отпадом;
4) свака врста прераде отпадних уља која загађује ваздух у концентрацијама изнад
прописаних граничних вредности.
Произвођач отпадног уља, у зависности од количине отпадног уља коју годишње
произведе, дужан је да обезбеди пријемно место до предаје ради третмана лицу које за то
има дозволу.
Власници ДРЖАОЦИ отпадних уља који нису произвођачи отпадног уља дужни су
да отпадно уље предају лицу које врши сакупљање и третман.
Лице које врши сакупљање, складиштење и третман отпадних уља мора да има
дозволу, да води и чува евиденцију о отпадним уљима и о количини која је сакупљена,
ускладиштена или третирана, као и о коначном одлагању остатака после третмана и
податке о томе доставља Агенцији.
Отпадно јестиво уље које настаје обављањем угоститељске и туристичке
делатности, у индустрији, трговини и другим сличним делатностима у којима се припрема
више од 50 оброка дневно сакупља се ради прераде и добијања биогорива.
Власници ДРЖАОЦИ отпадних јестивих уља дужни су да отпадно јестиво уље које
настаје припремом хране сакупљају одвојено од другог отпада и предају лицу које има
дозволу за сакупљање, односно третман отпадних уља.
Министар ближе прописује услове, начин и поступак управљања отпадним уљима.
Управљање отпадом од електричних и електронских производа
Члан 50
Отпад од електричних и електронских производа не може се мешати са другим
врстама отпада.
Забрањено је одлагање отпада од електричних и електронских производа без
претходног третмана.
Отпадне течности од електричних и електронских производа морају бити одвојене
и третиране на одговарајући начин.
Компоненте отпада од електричних и електронских производа које садрже РСВ
обавезно се одвајају и обезбеђује се њихово адекватно одлагање.
Произвођач или увозник електричних или електронских производа дужан је да
идентификује рециклабилне компоненте тих производа.
Лица која преузимају отпад од електричних или електронских производа после
њихове употребе издају и чувају потврде о преузимању, као и потврде о њиховом
упућивању на третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ и одлагање.
Обавеза преузимања из става 6. овог члана не односи се на делове електричних или
електронских производа.
Лице које врши сакупљање, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ
или одлагање отпада од електричних и електронских производа мора да има дозволу, да
води евиденцију о количини и врсти преузетих електричних или електронских производа
и податке о томе доставља Агенцији.
При стављању у промет може се забранити или ограничити коришћење нове
електричне и електронске опреме која садржи олово, живу, кадмијум, шестовалентни
хром, полибромоване бифениле (PBB) и полибромоване дифенил етре (PBDE).
Министар ближе прописује листу електричних и електронских производа, мере
забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне
материје, начин и поступак управљања отпадом од електричних и електронских
производа.
Управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу
Члан 51
Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу одвојено се сакупљају.
Забрањено је без претходног третмана одлагати отпадне флуоресцентне цеви које
садрже живу.
Власник ДРЖАЛАЦ отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу дужан је да
их преда ради третмана лицу које за то има дозволу.
Лице које врши сакупљање, третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ
или одлагање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу мора да има дозволу, да
води и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана или одложена и податке о
томе доставља Агенцији.
Министар ближе прописује начин и поступак за управљање отпадним
флуоресцентним цевима које садрже живу.
Управљање PCB и PCB отпадом
Члан 52
Отпад који садржи PCB одвојено се сакупља.
Забрањено је:
1) допуњавање трансформатора са PCB;
2) поновно коришћење PCB отпада;
3) добијање рециклажом PCB из PCB отпада;
4) привремено складиштење PCB, PCB отпада или уређаја који садржи PCB дуже
од 24 месеца пре обезбеђивања њиховог одлагања или деконтаминације;
5) спаљивање PCB или PCB отпада на бродовима;
6) коришћење уређаја који садрже PCB ако нису у исправном радном стању или
ако цуре.
Власник ДРЖАЛАЦ PCB и PCB отпада дужан је да обезбеди њихово одлагање,
односно деконтаминацију, НА НАЧИН ПРОПИСАН У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
Власник ДРЖАЛАЦ уређаја у употреби који садржи PCB или за који постоји
могућност да је контаминиран садржајем PCB, дужан је да изврши испитивање садржаја
PCB преко овлашћене лабораторије за испитивање отпада.
Власник ДРЖАЛАЦ уређаја који садржи више од 5 дм3 PCB дужан је
министарству да пријави уређај, достави план замене, односно одлагања и
деконтаминације уређаја, обезбеди одлагање, односно њихову деконтаминацију, као и да о
свим променама података који се односе на уређај обавештава министарство у року од три
месеца од дана настанка промене.
ДРЖАЛАЦ PCB, PCB ОТПАДА И/ИЛИ УРЕЂАЈА КОЈА САДРЖЕ PCB ДУЖАН
ЈЕ ДА ПРЕ ПРЕДАЈЕ PCB, PCB ОТПАДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈА САДРЖИ PCB ЛИЦУ
КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ПРЕДУЗМЕ СВЕ МЕРЕ
ПРЕДОСТРОЖНОСТИ КАКО БИ СЕ ИЗБЕГАО РИЗИК ОД ПОЖАРА, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВО ДРЖАЊЕ ДАЉЕ ОД ЗАПАЉИВИХ ПРОИЗВОДА.
УРЕЂАЈИ КОЈИ САДРЖЕ PCB МАЊЕ ОД 5 DM3 КОЈИ СУ САСТАВНИ
ДЕЛОВИ ДРУГИХ УРЕЂАЈА МОРАЈУ СЕ УКЛОНИТИ И ОДВОЈЕНО САКУПИТИ,
РЕЦИКЛИРАТИ ИЛИ ОДЛОЖИТИ, ПО ПРЕСТАНКУ УПОТРЕБЕ УРАЂАЈА ЧИЈИ СУ
САСТАВНИ ДЕО.
Поред власника, уређај из става 5. овог члана може да пријави и лице које одржава
тај уређај.
Сви уређаји који садрже PCB и просторије или постројења у којима су смештени,
као и деконтаминирани уређаји морају бити означени.
Лице које врши сакупљање, третман, деконтаминацију или одлагање PCB отпада
мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана
или одложена и податке о томе доставља Агенцији.
Агенција води регистар уређаја у употреби који садрже PCB ЧИЈИ СУ ПОДАЦИ
ЈАВНИ.
Министар ближе прописује:
1) садржину, изглед ознаке и начин означавања уређаја који садрже PCB и
просторије или постројења у којима су смештени, као и деконтаминираних уређаја;
2) начин одлагања PCB или PCB отпада, деконтаминације уређаја који садрже PCB
и методе испитивања садржаја PCB;
3) садржину пријаве података и регистра уређаја у употреби који садрже PCB и
PCB отпада;
4) садржај захтева за издавање дозволе за деконтаминацију уређаја који садрже
PCB;
4А) УПУТСТВО ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ УРЕЂАЈА КОЈИ САДРЖЕ
PCB МАЊЕ ОД 5 DM3 КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕЛОВИ ДРУГИХ УРЕЂАЈА.
Управљање отпадом који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним
органским загађујућим материјама (ПОПс отпад)
Члан 53
ПОПс отпад, у смислу овог закона, јесте отпад који се састоји, садржи или је
контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (ПОПс материје).
Лице које врши третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање
отпада из става 1. овог члана дужно је да обезбеди да остаци после третмана немају
карактеристике ПОПс материја.
Власник ДРЖАЛАЦ ПОПс отпада дужан је да министарству пријави врсту и
количину ПОПс отпада.
Министар ближе прописује листу ПОПс материја, начин и поступак за управљање
ПОПс отпадом и граничне вредности концентрација ПОПс материја које се односе на
одлагање отпада који садржи или је контаминиран ПОПс материјама.
Управљање отпадом који садржи азбест
Члан 54
Отпад који садржи азбест одвојено се сакупља, пакује, складишти и одлаже на
депонију на видљиво означеном месту намењеном за одлагање отпада који садржи азбест.
Произвођач или власник ДРЖАЛАЦ отпада који садржи азбест обавезан је да
примени мере за спречавање разношења азбестних влакана и прашине у животној
средини.
Власник ДРЖАЛАЦ отпада који садржи азбест дужан је да води евиденцију о
количинама отпада који складишти или одлаже и податке о томе доставља Агенцији.
Министар ближе прописује начин паковања, критеријуме, услове и начин коначног
одлагања отпада који садржи азбест и друге мере за спречавање разношења азбестних
влакана и прашине у животној средини.
Управљање отпадним возилима
Члан 55
Отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила
која су отпад и која власник ДРЖАЛАЦ жели да одложи или је њихов власник непознат.
Произвођач или увозник дужан је да пружи информације о расклапању, односно
одговарајућем третману неупотребљивог возила.
Власник ДРЖАЛАЦ отпадног возила је правно или физичко лице коме ово возило
припада, а настало је његовом активношћу.
Власник ДРЖАЛАЦ отпадног возила (ако је познат) дужан је да обезбеди предају
возила лицу које има дозволу за сакупљање или третман.
Ако је Власник ДРЖАЛАЦ отпадног возила непознат, јединица локалне
самоуправе дужна је да обезбеди сакупљање и предају возила лицу које има дозволу за
третман.
Јединица локалне самоуправе уређује поступак сакупљања и предаје возила из
става 5. овог члана и има право на наплату трошкова ако се накнадно утврди Власник
ДРЖАЛАЦ отпадног возила.
Лице које врши третман отпадних возила дужно је да:
1) води евиденцију о свим фазама третмана и податке доставља Агенцији;
2) обезбеди издвајање опасних материјала и компоненти из отпадног возила ради
даљег третмана пре одлагања;
3) обезбеди третман отпадних возила и одлагање делова који се не могу прерадити;
4) власнику ДРЖАОЦУ или лицу које сакупља отпадна возила изда потврду о
преузимању возила;
5) потврду о расклапању отпадног возила достави органу надлежном за
регистрацију возила.
Министар ближе прописује начин и поступак управљања отпадним возилима.
Управљање отпадом из производње титан-диоксида
Члан 57
Отпад од титан-диоксида, у смислу овог закона, јесу све врсте отпада настале у
току производње титан-диоксида, који произвођач одлаже или је обавезан да одложи у
складу са овим законом, као и остатак настао у току третмана ове врсте отпада.
Операције одлагања отпада од титан-диоксида не могу се вршити без дозволе
министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине.
Произвођач и власник ДРЖАЛАЦ отпада дужан је да има дозволу, да води и чува
евиденцију о количинама ове врсте отпада која је сакупљена, ускладиштена, третирана
или одложена и податке о томе доставља Агенцији.
Произвођач и власник ДРЖАЛАЦ титан-диоксида и отпада од титан-диоксида у
обавези је да спроводи мере наџора над операцијама одлагања и контролу земљишта, воде
и ваздуха на локацији где је отпад од титан-диоксида коришћен, чуван или одложен.
Министар ближе прописује начин и поступак управљања отпадом од титан-
диоксида, као и мере наџора и мониторинга животне средине на локацији.
Управљање отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита и
фармацеутским отпадом
Члан 56
Отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита обавезно се разврстава
на месту настанка на опасан и неопасан.
Опасан отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита укључује
инфективни, патолошки, хемијски, токсични или фармацеутски отпад, као и цитотоксичне
лекове, оштре инструменте и други опасан отпад.
Лица која управљају објектима из става 1. овог члана дужна су да израде план
управљања отпадом и именују одговорно лице за управљање отпадом.
План управљања отпадом у објектима у којима се годишње произведе више од 500
килограма опасног отпада одобрава министарство надлежно за послове здравља у сарадњи
са министарством.
Одговорно лице из става 3. овог члана дужно је да води евиденцију о количинама
опасног отпада и податке о томе доставља Агенцији.
Фармацеутски отпад укључује фармацеутске производе, лекове и хемикалије који
су расути, припремљени а неупотребљени или им је истекао рок употребе или се морају
одбацити из било којег разлога.
Произвођач и власник фармацеутског отпада дужан је да са фармацеутским
отпадом поступа као са опасним отпадом.
Апотеке и здравствене установе дужне су да неупотребљиве лекове (лекови са
истеклим роком трајања, расути лекови, неисправни лекови у погледу квалитета и др.)
врате произвођачу, увознику или дистрибутеру ради безбедног третмана кад год је то
могуће, нарочито цитостатике и наркотике. У случају да то није могуће, овај отпад се
доставља апотекама које су дужне да преузимају неупотребљиве лекове од грађана.
Апотеке и здравствене установе воде и чувају евиденцију о фармацеутском отпаду
и податке достављају Агенцији.
Министар надлежан за послове здравља и министар ближе прописују:
1) садржину плана управљања отпадом, начин и поступак управљања опасним
отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита;
2) начин управљања фармацеутским отпадом и листу апотека које су дужне да
преузимају неупотребљиве лекова од грађана.
УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ
ЧЛАН 56.
ПРОИЗВОЂАЧ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ДУЖАН ЈЕ ДА САЧИНИ ПЛАН
УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ АКО ГОДИШЊЕ ПРОИЗВОДИ ВИШЕ
ОД 100 ТОНА НЕОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА И/ИЛИ 200 КГ ОПАСНОГ
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА.
ПЛАН УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ ИЗ ЗДРАВСТВЕНИХ
УСТАНОВА, ДРУГИХ ОБЛИКА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:
ПРИВАТНА ПРАКСА), ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, ОДНОСНО УСТАНОВА У
КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЉУДИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ,
КАО И СА ЊИМА ПОВЕЗАНИХ МЕДИЦИНСКИХ, ОБРАЗОВНИХ И НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ПРОИЗВОДЕ ВИШЕ ОД 500 КГ ОПАСНОГ
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ГОДИШЊЕ ОДОБРАВА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО
ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА, У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ.
ПЛАН УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ ИЗ ВЕТЕРИНАРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЈЕКАТА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ВЕТЕРИНАРСКА
ДЕЛАТНОСТ ОДОБРАВА МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНЕ,
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ВЕТЕРИНАРСТВО И ОВИМ
ЗАКОНОМ.
ПРОИЗВОЂАЧ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, ОБЕЗБЕЂУЈЕ, КАДА ЈЕ ТО
МОГУЋЕ, СМАЊЕЊЕ КОЛИЧИНЕ И/ИЛИ ОПАСНИХ КАРАКТЕРИСТИКА
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА НА МЕСТУ НАСТАНКА, КАО И ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА.
ПРОИЗВОЂАЧ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА САКУПЉА САВ ОТПАД НА МЕСТУ
НАСТАНКА И РАЗВРСТАВА ОПАСАН ОД НЕОПАСНОГ ОТПАДА, ОДНОСНО
РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА И ОДЛАЖЕ У
ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ ПРИЛАГОЂЕНУ ЊЕГОВИМ СВОЈСТВИМА,
КОЛИЧИНИ, НАЧИНУ ПРИВРЕМЕНОГ ОДЛАГАЊА, ПРЕВОЗА И ТРЕТМАНА.
САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА,
РАЗВРСТАНОГ, УПАКОВАНОГ И ОБЕЛЕЖЕНОГ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И
ПРОПИСОМ ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, ВРШИ СЕ СПЕЦИЈАЛНИМ
ВОЗИЛИМА ЗА ТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ОД ПРОИЗВОЂАЧА
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ДО ОПЕРАТЕРА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА,У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ И ПРОПИСИМА О
ТРАНСПОРТУ ОПАСНИХ ТЕРЕТА.
ПРОИЗВОЂАЧ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА МОРА ДА ИМА
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР СА ЛИЦЕМ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ЗА САКУПЉАЊЕ И
ТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, АКО НЕ ПОСЕДУЈЕ СОПСТВЕНО ВОЗИЛО
ЗА ТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА.
ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, МОРА СА ОПЕРАТЕРОМ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ПРЕУЗИМАЊУ ТОГ
ОТПАДА.
ОТПАД КОЈИ ЈЕ НАСТАО ОБАВЉАЊЕМ КУЋНЕ НЕГЕ И ОСТАЛИХ
СЛИЧНИХ АКТИВНОСТИ У КОЈИМА НАСТАЈЕ МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, ПРЕУЗИМА
ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА ТУ ДЕЛАТНОСТ И ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЊЕГОВ ТРЕТМАН ИЛИ
БЕЗБЕДНО ОДЛАГАЊЕ О СОПСТВЕНОМ ТРОШКУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.
ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА
ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ.
ПРОИЗВОЂАЧ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, ПРЕ ТРАНСПОРТА,
ТРЕТМАНА ИЛИ ПРЕДАЈЕ ТОГ ОТПАДА ОПЕРАТЕРУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН
ОТПАДА, СКЛАДИШТИ ТАЈ ОТПАД НА МЕСТУ ПРЕДВИЂЕНОМ САМО ЗА ТУ
НАМЕНУ.
ПРОИЗВОЂАЧ ОПАСНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ВРШИ ТРЕТМАН
СОПСТВЕНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, САМ ИЛИ ПРЕКО ТРЕЋЕГ ЛИЦА СА
КОЈИМ ИМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ОВИМ
ЗАКОНОМ.
ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА НЕ
ИЗДАЈЕ СЕ ПРОИЗВОЂАЧУ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА АКО САМ
ВРШИ ТРЕТМАН ТОГ ОТПАДА ПОСТУПКОМ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ У УРЕЂАЈУ ЗА
СТЕРИЛИЗАЦИЈУ И МЛЕВЕЊЕМ ОДНОСНО ДРОБЉЕЊЕМ У ДРОБИЛИЦИ, КАО И
ДРУГИМ МЕТОДАМА КОЈИМА СЕ ПОСТИЖЕ УКЛАЊАЊЕ ОПАСНИХ СВОЈСТАВА
ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, У ОКВИРУ ОБАВЉАЊА СОПСТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ.
ПРОИЗВОЂАЧ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ИЗ СТАВА 13.
ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА ОСТАТАК НАКОН ТРЕТМАНА ИНФЕКТИВНОГ
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ ПОСТАО НЕОПАСАН ОТПАД ПРЕДА ЛИЦУ
КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ТИМ ОТПАДОМ, УКЉУЧУЈУЋИ
ОДЛАГАЊЕ НА ДЕПОНИЈУ НЕОПАСНОГ ОТПАДА.
ПРОИЗВОЂАЧ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА ДУЖАН ЈЕ ПОДАТКЕ О
КОЛИЧИНАМА ОТПАДА ПО ВРСТАМА И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА ДОСТАВЉА
АГЕНЦИЈИ.
ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОСТАТКА НАКОН
ТРЕТМАНА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА МОРА ДА ИМА ДОЗВОЛУ, ДА ВОДИ
ЕВИДЕНЦИЈУ О КОЛИЧИНИ И ВРСТИ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈА ЈЕ
САКУПЉЕНА, ТРАНСПОРТОВАНА, ТРЕТИРАНА, ОДНОСНО УСКЛАДИШТЕНА И
ОДЛОЖЕНА И ПОДАТКЕ О ТОМ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ.
МЕДИЦИНСКИ ОТПАД СЕ ИЗВОЗИ АКО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НЕМА
ТЕХНИЧКИХ МОГУЋНОСТИ И/ИЛИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ
ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ТОГ ОТПАДА НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВ И ЕФИКАСАН
НАЧИН, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ
МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ ОТПАДА.
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА И МИНИСТАР БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈУ САДРЖИНУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ ИЗ
УСТАНОВА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЉУДИ, НАЧИН И
ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ.
УПРАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ
ЧЛАН 56А
АПОТЕКЕ КОЈЕ СУ ОСНОВАНЕ КАО ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, КАО И
АПОТЕКЕ ОСНОВАНЕ КАО ПРИВАТНА ПРАКСА ДУЖНЕ СУ:
1) ДА ПРЕУЗМУ ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД ПРОИЗВЕДЕН ОД ГРАЂАНА И ДА
ТАЈ ОТПАД ПРЕДАЈУ ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ,
ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ИЛИ ИЗВОЗ ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА;
2) ДА ВОДЕ ПОСЕБНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О СОПСТВЕНОМ ФАРМАЦЕУТСКОМ
ОТПАДУ И ПОДАТКЕ О ТОМЕ ДОСТАВЉАЈУ АГЕНЦИЈИ;
3) ДА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ АПОТЕКЕ ОБЕЗБЕДЕ ПРОСТОР ЗА
КОНТЕЈНЕР ЗА БЕСПЛАТНО САКУПЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИХ ЛЕКОВА ОД
ГРАЂАНА;
4) ДА ЗАКЉУЧЕ УГОВОР СА ЛИЦЕМ ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ СТАВА О ПРАВИМА,
ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА
ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ ОД ГРАЂАНА;
5) ДА НА ВИДНОМ МЕСТУ ИСТАКНУ ОБАВЕШТЕЊЕ ДА СЕ У ТОЈ АПОТЕЦИ
ПРИКУПЉАЈУ НЕУПОТРЕБЉИВИ ЛЕКОВИ ОД ГРАЂАНА, КАО И ДА ЗА ВРАЋАЊЕ
НЕУПОТРЕБЉИВИХ ЛЕКОВА ГРАЂАНИ НЕ ПЛАЋАЈУ НАКНАДУ.
ГРАЂАНИ СУ ДУЖНИ ДА НЕУПОТРЕБЉИВЕ ЛЕКОВЕ ПРЕДАЈУ АПОТЕЦИ
КОЈА ЈЕ ОСНОВАНА КАО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИЛИ АПОТЕЦИ КОЈА ЈЕ
ОСНОВАНА КАО ПРИВАТНА ПРАКСА.
КОНТЕЈНЕР ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА ПОСТАВЉА ЛИЦЕ КОЈЕ
ВРШИ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ,
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ИЛИ ИЗВОЗ ФАРМАЦЕУТСКОГ
ОТПАДА КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
ОТПАД КОЈИ САДРЖИ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И
ПРЕКУРСОРЕ ТРЕТИРА СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ
ОБЛАСТ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ И ПРЕКУРСОРА,
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЛЕКОВА, КАО И ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВСТВА, МИНИСТАР НАДЛЕЖАН
ЗА ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСТВА И МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈУ НАЧИН И
ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ.
ТРОШКОВИ УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ
ЧЛАН 56Б
ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ, УКЉУЧУЈУЋИ
ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД НАСТАО У АПОТЕКАМА ИЗ ЧЛАНА 56А ОВОГ ЗАКОНА,
СНОСИ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПАДА, ОСИМ ТРОШКОВА УПРАВЉАЊА
ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ САКУПЉЕНИМ ОД ГРАЂАНА.
ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ КОЈИ НАСТАЈЕ ОД ЛЕКОВА, ЗА КОЈЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НИЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ,
СНОСИ УВОЗНИК ТИХ ЛЕКОВА.
ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА, ОДНОСНО ИЗВОЗА ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА
САКУПЉЕНОГ ОД ГРАЂАНА СНОСИ ПРОИЗВОЂАЧ И/ИЛИ УВОЗНИК КОЈИ
СТАВЉА ФАРМАЦЕУТСКЕ ПРОИЗВОДЕ НА ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ПРОПОРЦИОНАЛНО УЧЕШЋУ У МАСИ ПЛАСМАНА СВОЈИХ ПРОИЗВОДА НА
ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ А НА ОСНОВУ
ЕВИДЕНЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ.
ТРОШКОВИ УПРАВЉАЊА ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ ИЗ СТАВА 3.
ОВОГ ЧЛАНА ПОДРАЗУМЕВАЈУ:
1) ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДА;
2) ПРИПРЕМУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПЛАНА;
3) НАБАВКУ И РАСПОРЕД КОНТЕЈНЕРА ЗА САКУПЉАЊЕ;
4) ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕВОЗ РАДИ ОДЛАГАЊА;
5) ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА;
6) АДМИНИСТРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ (ЕЛЕКТРОНСКА ОБРАДА ПОДАТАКА,
ВОЂЕЊЕ СИСТЕМА, ОБАВЕШТАВАЊЕ).
Издавање и врсте дозвола
Члан 59
За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом прибављају
се дозволе, и то:
1) дозвола за сакупљање отпада;
2) дозвола за транспорт отпада;
3) дозвола за складиштење отпада;
4) 3) ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА, И ТО:
- ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ;
- ДОЗВОЛА ЗА ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ;
- ДОЗВОЛА ЗА ОДЛАГАЊЕ.
5) дозвола за одлагање отпада.
За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална
дозвола.
Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада издаје се у складу са овим
законом и другим прописима.
ДОЗВОЛЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈУ СЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА КОЈЕ СЕ, ПРЕМА
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ИНТЕГРИСАНО СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА
ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА.
ИЗУЗЕТНО, ДОЗВОЛА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ СЕ И ЗА РАД
НОВИХ И РАД ПОСТОЈЕЋИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
КОЈА ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ВРЕМЕ
ТРАЈАЊА ПРОБНОГ РАДА, А НАЈДУЖЕ ЈОШ 240 ДАНА ПО ЗАВРШЕТКУ ПРОБНОГ
РАДА, КАО ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ДО ИЗДАВАЊА ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ.
Против решења којим је издата дозвола из става 4. овог члана оператер може
изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења.
Надлежност за издавање дозвола
Члан 60
Дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН,
ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ опасног
отпада, дозволу за третман инертног и неопасног отпада спаљивањем и дозволу за третман
отпада у мобилном постројењу издаје министарство.
Дозволе за САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ инертног и неопасног
отпада на територији више јединица локалне самоуправе издаје министарство, а на
територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине.
Аутономној покрајини поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт,
складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ отпада за све активности на територији аутономне
покрајине и за сва постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган
аутономне покрајине.
Граду, односно граду Београду поверава се издавање дозволе за сакупљање,
транспорт, складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ,
ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ инертног и неопасног отпада на територији
града, односно града Београда.
Општини се поверава издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење,
третман и одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ инертног и неопасног отпада на њеној територији.
Изузеци
Члан 61
Дозвола се не издаје за:
1) кретање отпада унутар локације произвођача отпада;
2) контејнере за отпад из домаћинства на јавним местима;
3) складишта капацитета мање од 10 тона инертног отпада;
4) складишта капацитета мање од 2 тоне неопасног отпада;
5) механичку припрему неопасног отпада за транспорт (пресовање, балирање,
сецкање и друго).
За места на којима се складишти инертни и неопасни отпад из става 1. тач. 3) и 4)
овог члана, издаје се потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе.
ЗА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ СКЛАДИШТИ ИНЕРТНИ И НЕОПАСНИ ОТПАД И
ЗА МЕХАНИЧКУ ПРИПРЕМУ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ЗА ТРАНСПОРТ ИЗ СТАВА 1.
ТАЧ. 3), 4) И 5) ОВОГ ЧЛАНА, ИЗДАЈЕ СЕ ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ
ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ.
Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе садржи нарочито:
1) податке о оператеру;
2) податке о постројењу и локацији;
3) податке о капацитету постројења;
4) сагласност на процену ризика по здравље људи и животну средину и план
заштите од удеса ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави.
4) САГЛАСНОСТ НА ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА АКО ЈЕ ОПЕРАТЕР У ОБАВЕЗИ ДА ТАКВУ САГЛАСНОСТ ПРИБАВИ ИЛИ
ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ
УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА И ДРУГЕ ПОДАТКЕ НА ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА.
Министар ближе прописује садржину потврде из става 2. овог члана.
Захтев за издавање дозволе
Члан 62
Оператери постројења за складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН,
ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ подносе
захтев за издавање дозволе.
Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана садржи:
1) податке о подносиоцу захтева;
2) податке о постројењу и локацији, ПОСЕБНО ОПИС ЛОКАЦИЈЕ
УКЉУЧУЈУЋИ ЊЕНЕ ХИДРОГЕОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У
ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈЕ;
3) податке о капацитету постројења;
4) податке о врсти, количини и пореклу отпада;
5) методе и технологије које ће се користити, ЗА СВАКУ ВРСТУ ОПЕРАЦИЈЕ
САДРЖАНЕ У ДОЗВОЛИ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ЗАХТЕВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА
КОНККРЕТНУ ЛОКАЦИЈУ, КАО И ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕТОДЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И
СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА;
6) податке о опреми и уређајима који ће се користити;
7) број запослених и њихове квалификације;
8) податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад.
Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана, оператер прилаже следећу
документацију:
1) потврду о регистрацији;
2) радни план постројења за управљање отпадом;
3) план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара, у складу са
законом;
3) САГЛАСНОСТ НА ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА АКО ЈЕ ОПЕРАТЕР У ОБАВЕЗИ ДА ТАКВУ САГЛАСНОСТ ПРИБАВИ ИЛИ
ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ
УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА, КАО И ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ;
4) план за затварање постројења;
5) изјаву о методама третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА или
одлагања отпада;
6) изјаву о методама третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА и
одлагања остатака из постројења;
7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о
процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја
на животну средину, у складу са законом;
8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са
законом;
9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или
штете причињене трећим лицима;
9А) ФИНАНСИЈСКЕ ИЛИ ДРУГЕ ГАРАНЦИЈЕ КОЈИМ СЕ ОСИГУРАВА
ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА ИЗ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ, СА
РОКОМ ВАЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕ РАДА ДЕПОНИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПРОЦЕДУРЕ
ЗАТВАРАЊА ДЕПОНИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАКОН ЗАТВАРАЊА.
10) потврду о уплати одговарајуће административне таксе.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ
ПОРЕД ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ И ПОДАТКЕ О
ПОСТУПКУ ЗАТВАРАЊА И ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА.
Надлежни орган за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада,
ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
по потреби, може захтевати додатне податке, информације или документацију за издавање
дозволе.
Министар прописује образац захтева за издавање дозволе из става 1. овог члана.
Поступак издавања дозволе
Члан 63
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН,
ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ отпада
подноси се министарству, односно аутономној покрајини, односно јединици локалне
самоуправе.
Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема захтева
обавештава подносиоца и јавност о пријему захтева за издавање дозволе.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД
ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ОД
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, ЗАТРАЖИ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОТРЕБНУ ЗА
ДОПУНУ ЗАХТЕВА, АКО ЈЕ ЗАХТЕВ НЕПОТПУН, ОДНОСНО НЕУРЕДАН.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД
ДАНА ПРИЈЕМА УРЕДНОГ ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ О ПОДНЕТОМ
ЗАХТЕВУ.
Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, истовремено са
обавештењем из става 2. овог члана доставља поднети захтев јединици локалне
самоуправе, заједно са документацијом ради прибављања мишљења.
Јединица локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 3.
овог члана, дужна је да размотри захтев и да министарству, односно надлежном органу
аутономне покрајине достави своје мишљење са образложеним предлогом за прихватање
или одбијање захтева.
Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења из става 3. овог члана, ПО
ПОТРЕБИ прибавља мишљења других заинтересованих органа и организација
(урбанизма, заштите природе, комуналних делатности, унутрашњих послова, заштите
потрошача, и др.).
Надлежни орган за издавање дозволе, разматра поднети захтев, приложену
документацију и прибављена мишљења и издаје дозволу подносиоцу захтева у року од 15
дана од дана истека рока из става 4. ПРИЈЕМА МИШЉЕЊА ИЗ СТАВА 5. овог члана
или доноси решење којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.
АКО ДОЗВОЛУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ОБАВЕШТАВА ЈЕДИНИЦУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И НА ЊЕН ЗАХТЕВ ДОСТАВЉА КОПИЈУ ИЗДАТЕ
ДОЗВОЛЕ.
Садржај дозволе
Члан 64
Дозволом се утврђују услови за обављање делатности оператера у постројењу за
складиштење, третман и одлагање отпада.
Дозвола садржи нарочито:
1) податке о локацији;
2) техничке и технолошке услове за рад постројења;
3) податке о пореклу, одредишту и третману отпада;
4) податке о врсти и количини отпада који се третира или одлаже;
5) процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине;
6) мере заштите од удеса, мере заштите од пожара, као и процедуре за затварање
постројења;
7) висину финансијске гаранције или другог инструмента за покриће трошкова рада
постројења;
8) обавезу достављања података о врсти и количинама третираног и одложеног
отпада, као и о резултатима мониторинга.
Ако се дозвола издаје за одлагање отпада, поред података из става 1. овог члана,
садржи и податке о:
1) класи депоније (за инертни, опасни или неопасни отпад);
2) процедури за пријем отпада;
3) укупном капацитету депоније;
4) техничкој документацији за изградњу депоније и о постројењу и опреми која ће
се користити;
5) оперативном плану са распоредом и динамиком пуњења депоније;
6) плановима за затварање и рекултивацију;
7) висини финансијске гаранције или другог инструмента за покриће трошкова
рада депоније и накнадног одржавања локације после затварања.
Дозвола за мобилно постројење за третман отпада садржи и обавезу оператера да о
свакој промени локације обавести министарство, односно надлежни орган аутономне
покрајине и достави одобрење за локацију.
Министар ближе прописује САДРЖИНУ И ИЗГЛЕД ДОЗВОЛЕ.
ЧЛАН 64
ДОЗВОЛОМ СЕ УТВРЂУЈУ УСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У
ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА.
ДОЗВОЛА САДРЖИ НАРОЧИТО:
1) ПОДАТКЕ О ЛОКАЦИЈИ;
2) ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ УСЛОВЕ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА;
3) МЕТОДЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ ОПЕРАЦИЈУ;
4) ПОДАТКЕ О ПОРЕКЛУ, ОДРЕДИШТУ И ТРЕТМАНУ ОТПАДА;
5) ПОДАТКЕ О ВРСТИ И КОЛИЧИНИ ОТПАДА КОЈИ СЕ ПОНОВНО
ИСКОРИШЋАВА ИЛИ ОДЛАЖЕ;
6) ПРОЦЕДУРЕ ЗА КОНТРОЛУ РАДА ПОСТРОЈЕЊА И МОНИТОРИНГ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
7) МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА, УКЉУЧУЈУЋИ УСЛОВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
УДЕСА И СМАЊЕЊЕ ПОСЛЕДИЦА УДЕСА, МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, КАО И
ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА;
8) ВИСИНУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА РАДА ПОСТРОЈЕЊА;
9) ОБАВЕЗУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О ВРСТИ И КОЛИЧИНАМА
ТРЕТИРАНОГ, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕНОГ И ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА,
КАО И О РЕЗУЛТАТИМА МОНИТОРИНГА.
АКО СЕ ДОЗВОЛА ИЗДАЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НA ДЕПОНИЈУ, ПОРЕД
ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, САДРЖИ И ПОДАТКЕ О:
1) КЛАСИ ДЕПОНИЈЕ (ЗА ИНЕРТНИ, ОПАСНИ ИЛИ НЕОПАСНИ ОТПАД);
2) ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЈЕМ ОТПАДА;
3) ДРУГИМ ПОСТРОЈЕЊИМА НА ЛОКАЦИЈИ И УКУПНОМ КАПАЦИТЕТУ
ДЕПОНИЈЕ;
4) ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕПОНИЈЕ И О
ПОСТРОЈЕЊУ И ОПРЕМИ КОЈА ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ;
5) ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ СА РАСПОРЕДОМ И ДИНАМИКОМ ПУЊЕЊА
ДЕПОНИЈЕ;
6) ПРИПРЕМИ ОДЛАГАЊА ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ.
7) ПЛАНОВИМА ЗА ЗАТВАРАЊЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈУ;
8) ВИСИНИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА РАДА ДЕПОНИЈЕ И НАКНАДНОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЦИЈЕ
ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА.
АКО СЕ ДОЗВОЛА ИЗДАЈЕ ЗА ТЕРМИЧКИ ТРЕТМАН ОТПАДА, ПОРЕД
ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, САДРЖИ И ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ
НА:
1) НАЧИН МЕРЕЊА ЕМИСИЈА У ВАЗДУХ И ВОДУ, У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ;
2) ВРСТУ И КОЛИЧИНУ ОПАСНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ МОЖЕ ТРЕТИРАТИ;
3) НАЈМАЊИ И НАЈВЕЋИ УДЕО, НАЈНИЖУ И НАЈВИШУ КАЛОРИЧНУ
ВРЕДНОСТ И ГРАНИЧНУ ВРЕДНОСТ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА (НПР. PCB/PCT,
PCP, ХЛОРИН, ФЛУОРИН, СУМПОР, ТЕШКИ МЕТАЛИ И ДР.), ЗА СВАКУ ВРСТУ
ОПАСНОГ ОТПАДА;
4) МЕТОДЕ УЗОРКОВАЊА, МЕТОДЕ И СРЕДСТВА ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ
ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА У ОТПАДНИМ ГАСОВИМА И ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ И
ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ОТПАДНИМ ВОДАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ СОПСТВЕНОГ
МОНИТОРИНГА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
ДОЗВОЛА ЗА МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА САДРЖИ И
ОБАВЕЗУ ОПЕРАТЕРА ДА О СВАКОЈ ПРОМЕНИ ЛОКАЦИЈЕ, ОДНОСНО О
ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДА НА ЛОКАЦИЈИ ОБАВЕСТИ МИНИСТАРСТВО,
ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ И ИЗГЛЕД ДОЗВОЛЕ, ВРСТУ И
ВИСИНУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА ПОКРИЋЕ
ТРОШКОВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ.
Одбијање и одбацивање захтева за издавање дозволе
Члан 65
Надлежни орган за издавање дозволе доноси решење којим се одбија захтев за
издавање дозволе, ако:
1) захтев није у складу са регионалним и локалним планом управљања
отпадом;
1) ЗАХТЕВ НИЈЕ У СКЛАДУ СА РЕГИОНАЛНИМ, ОДНОСНО ЛОКАЛНИМ
ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ИЛИ ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА НИЈЕ У
СКЛАДУ СА НАМЕНОМ УТВРЂЕНОМ ВАЖЕЋИМ ПРОСТОРНИМ, ОДНОСНО
УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ;
2) нису испуњени услови у погледу метода управљања отпадом;
3) подносилац захтева нема квалификованих лица одговорних за стручни рад у
постројењу.
3А) НЕ ИСПУЊАВА ДРУГЕ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ.
У случају да захтев за издавање дозволе не садржи прописане податке и
документацију, надлежни орган за издавање дозволе дужан је да подносиоцу захтева
одреди разуман рок за отклањање недостатака, односно достављање доказа.
Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, односно не
достави тражене доказе, надлежни орган за издавање дозволе одбацује захтев, у складу са
законом.
Рок важења дозвола
Члан 66
Дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада издају се на период од 10
година.
ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ИЗДАЈЕ СЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ
ГОДИНА.
ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДОЗВОЛЕ СЕ МОГУ
ИЗДАВАТИ И ЗА КРАЋИ ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРОБНОГ
РАДА, А ЗА РАД НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
КОЈА ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕРИОД
ДО 240 ДАНА ПО ЗАВРШЕТКУ ПРОБНОГ РАДА.
После истека рока из става 1. овог члана подноси се захтев за обнављање и/или
ревизију услова из дозволе у складу са овим законом.
Захтев за обнављање дозволе подноси се 120 дана пре истека важења дозволе ради
обезбеђења континуитета важења дозволе.
ДОЗВОЛА СЕ МОЖЕ ОБНОВИТИ НА ЗАХТЕВ КОЈИ СЕ ПОДНОСИ 120 ДАНА
ПРЕ ИСТЕКА ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА ВАЖЕЊА
ДОЗВОЛЕ.
Оператер депоније одговоран је за примену услова прописаних дозволом и после
затварања депоније, све док надлежни орган за издавање дозволе, не изда потврду којом се
гарантује да су ризици по здравље људи и животну средину сведени на прихватљив ниво.
Ако се покрене поступак стечаја или ликвидације лица које има дозволу,
одговорност за испуњење услова прописаних у дозволи преноси се на правног следбеника
или власника земљишта, ако у међувремену и власник земљишта банкротира, одговорност
за испуњење услова прописаних у дозволи преузима надлежни орган за издавање дозволе.
АКО СЕ ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЛИЦА КОЈЕ
ИМА ДОЗВОЛУ, А КОЈЕ НИЈЕ ИЗВРШИЛО САНАЦИЈУ ЗАГАЂЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ У
ОКВИРУ ПРЕСТАНКА РАДА И ЗАТВАРАЊА ПОСТРОЈЕЊА, ТРОШКОВИ
САНАЦИЈЕ ПОДМИРУЈУ СЕ ИЗ СТЕЧАЈНЕ, ОДНОСНО ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ.
АКО ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК ПРЕУЗИМА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈЕ ИМА
ДОЗВОЛУ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА У ДОЗВОЛИ, УКЉУЧУЈУЋИ
САНАЦИЈУ ЗАГАЂЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ, ПРЕНОСИ СЕ НА ПРАВНОГ СЛЕДБЕНИКА ИЛИ
ВЛАСНИКА ЗЕМЉИШТА, А АКО ТО НИЈЕ МОГУЋЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА
ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА У ДОЗВОЛИ ПРЕУЗИМА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛЕ И ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ОД БУДУЋЕГ ВЛАСНИКА,
ОДНОСНО КОРИСНИКА ЛОКАЦИЈЕ.
Одузимање дозволе
Члан 67
Дозвола се одузима ако оператер не поступа у складу са условима прописаним
дозволом.
Ако надлежни орган за издавање дозволе, инспекцијским надзором утврди да
оператер не испуњава услове прописане дозволом, налаже мере и утврђује рок за
извршење наложених мера.
Ако оператер у утврђеном року не поступи по налогу из става 2. овог члана,
надлежни орган за издавање дозволе, доноси акт о одузимању дозволе.
Актом о одузимању дозволе забрањује се пријем отпада у постројење и обавезује се
оператер да поступа у складу са свим другим условима из дозволе.
ДОЗВОЛА СЕ ОДУЗИМА РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛЕ, АКО СЕ УТВРДИ ДА ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ:
1) НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ;
2) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ У ДОЗВОЛИ.
АКО СЕ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРОМ УТВРДИ ДА ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА
ДОЗВОЛУ НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ У ДОЗВОЛИ,
ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:
1) НАЛАЖЕ ЛИЦУ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ МЕРЕ И УТВРЂУЈЕ РОК ЗА
ИЗВРШЕЊЕ НАЛОЖЕНИХ МЕРА, А АКО ТО ЛИЦЕ У УТВРЂЕНОМ РОКУ НЕ
ПОСТУПИ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКТОРА, ПРЕДЛАЖЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ;
2) БЕЗ ОДЛАГАЊА ПРЕДЛАЖЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛЕ ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ, АКО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ПОСТУПА СА
ОТПАДОМ НА НАЧИН КОЈИМ УГРОЖАВА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ
ЉУДИ, ОДНОСНО НЕ ПРИМЕЊУЈЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КОНТРОЛЕ ЗАГАЂИВАЊА, СПРЕЧАВАЊА УДЕСА ИЛИ ПОЖАРА.
РЕШЕЊЕМ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ОПЕРАТЕРУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ЗАБРАЊУЈЕ СЕ ПРИЈЕМ ОТПАДА У ПОСТРОЈЕЊЕ И
ОБАВЕЗУЈЕ ДА ДАЉЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ИЗ ДОЗВОЛЕ,
ОДНОСНО У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ.
Измена дозволе
Члан 68
Услови из дозволе могу се променити у року важења дозволе, ако:
1) оператер поднесе захтев за промену;
2) постоји опасност да настане штета или настане штета по здравље људи и
животну средину;
3) дође до измена закона и других прописа;
4) промене услова у дозволи, услови безбедности у раду захтевају ревизију,
односно измену дозволе.
Промену услова у дозволи, односно ревизију дозволе из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог
члана врши надлежни орган по службеној дужности.
Ако измену дозволе врши министарство, односно надлежни орган аутономне
покрајине, о извршеној ревизији дозволе обавештава јединицу локалне самоуправе.
ДОЗВОЛА СЕ МОЖЕ ИЗМЕНИТИ У РОКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ, АКО:
ОПЕРАТЕР, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА
ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ (ПРОМЕНА ВРСТЕ И/ИЛИ КОЛИЧИНЕ ОТПАДА, ПРОМЕНА
КВАЛИФИКОВАНОГ ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА СТРУЧНИ РАД ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ, ОТВАРАЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА НА ИСТОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ЛОКАЦИЈИ
СА ИСТОМ ТЕХНОЛОГИЈОМ И МЕТОДАМА ТРЕТМАНА);
1) ДОЂЕ ДО ПРОМЕНЕ ОПЕРАТЕРА, ОДНОСНО ЛИЦА КОЈЕ ИМА
ДОЗВОЛУ;
2) ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ИЛИ НАСТАНЕ ШТЕТА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЛИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗАХТЕВАЈУ ИЗМЕНУ
ДОЗВОЛЕ;
3) ДОЂЕ ДО ИЗМЕНА ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА.
ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 3) И 4) ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.
АКО ОПЕРАТЕР, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ДОЗВОЛУ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ ОРГАН
ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ.
АКО ДОЂЕ ДО ПРОМЕНЕ ОПЕРАТЕРА, ОДНОСНО ЛИЦА НА ЧИЈЕ ИМЕ ЈЕ
ИЗДАТА ДОЗВОЛА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ДОЗВОЛЕ ПРЕНОСЕ
СЕ НА ПРАВНОГ СЛЕДБЕНИКА АКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛЕ УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН НА ЗАХТЕВ ОПЕРАТЕРА, ОДНОСНО ЛИЦА КОЈЕ ИМА
ДОЗВОЛУ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА И ОБАВЕЗА НА ПРАВНОГ
СЛЕДБЕНИКА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС
ПРАВА И ОБАВЕЗА.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ДОНОСИ НОВО РЕШЕЊЕ О
ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ АКО СЕ МЕЊАЈУ УСЛОВИ У ДОЗВОЛИ.
АКО ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ВРШИ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ
ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, О ИЗВРШЕНОЈ ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ
ОБАВЕШТАВА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ДОСТАВЉА КОПИЈУ
ДОНЕТОГ РЕШЕЊА.
ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТ. 3, 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ
ЖАЛБА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА.
Услови и начин прекограничног кретања отпада
Члан 71
Прекогранично кретање отпада врши се у складу са овим законом и другим
прописима.
Прекогранично кретање отпада прати документација о кретању од места где је
кретање почело до коначног одредишта у складу са националним и међународним
стандардима и међународним прописима који се односе на прекогранични промет.
Отпад за чији третман или одлагање на еколошки прихватљив и ефикасан начин
нема техничких могућности и постројења у Републици Србији, извози се.
Неопасан отпад се може увозити ради третмана ОДНОСНО ПОНОВНОГ
ИСКОРИШЋЕЊА под условом да постоји постројење за третман тог отпада.
Забрањен је увоз отпада ради одлагања и искоришћења у енергетске сврхе у складу
са овим законом.
Забрањен је увоз опасног отпада.
Изузетно од одредбе става 6. овог члана поједине врсте опасног отпада које су
потребне као секундарне сировине прерађивачкој индустрији у Републици Србији, у
складу са националним циљевима прераде тих отпада, могу се увозити на основу дозволе
коју издаје министарство.
Увоз опасног отпада из става 7. овог члана може се дозволити под условом да
постоји постројење за прераду тог отпада за чији рад је издата дозвола, у складу са
законом.
Прекогранично кретање отпада врши се под условом да се отпад пакује, обележава
и транспортује на начин којим се обезбеђују услови за најмањи ризик по здравље људи и
животну средину.
Лице које има својство превозника у складу са законима којима се уређује
међународни превоз у јавном саобраћају мора поседовати акт којим се утврђује
испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари и уверење о
оспособљености за обављање међународног јавног превоза.
Влада одређује поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне
сировине.
Извештаји о управљању отпадом
Члан 74
Извештај о управљању отпадом на територији Републике Србије саставни је део
Извештаја о стању животне средине и подноси се једанпут у две године ГОДИШЊЕ
Народној скупштини.
Скупштина аутономне покрајине једанпут у две године ГОДИШЊЕ разматра
извештај о реализацији регионалних и локалних планова на својој територији И
ИЗВЕШТАЈ ДОСТАВЉАЈУ МИНИСТАРСТВУ И АГЕНЦИЈИ.
Две или више јединица локалне самоуправе које су донеле регионални план
управљања отпадом разматрају извештај о реализацији плана једанпут у две године
ГОДИШЊЕ и извештај достављају министарству, Агенцији и надлежном органу
аутономне покрајине.
Јединица локалне самоуправе разматра извештај о реализацији локалног плана
управљања отпадом једанпут у две године ГОДИШЊЕ и извештај доставља
министарству, Агенцији и надлежном органу аутономне покрајине.
ИЗВЕШТАЈИ ИЗ СТ. 2, 3. И 4. ДОСТАВЉАЈУ СЕ АГЕНЦИЈИ ДО 31. МАРТА
ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ.
Министар прописује садржину и образац извештаја о реализацији покрајинског,
регионалног и локалног плана управљања отпадом.
Извештавање
Члан 75
Произвођач и власник отпада, изузев домаћинства, дужан је да води и чува дневну
евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији.
Правна лица, односно предузетници који учествују у промету отпада дужни су да
Агенцији достављају податке о врсти и количини отпада, укључујући и секундарне
сировине које су стављене у промет, на прописан начин.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о: врсти, количини, пореклу,
карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, увозу, извозу,
третману и одлагању насталог отпада, као и отпада примљеног у постројење за управљање
отпадом.
Произвођач и власник отпада чува најмање пет година основна документа и
податке из извештаја из става 1. овог члана.
Јединица локалне самоуправу води и чува евиденцију о прикупљеном комуналном
отпаду, као и попис неуређених депонија и податке о томе доставља Агенцији.
Агенција чува оригинале извештаја о отпаду најмање 25 година за потребе
статистике Републике Србије о производњи отпада.
Агенција једанпут годишње, најкасније до 31. маја текуће године, као и по потреби,
односно на захтев, доставља податке министарству.
Министар прописује:
1) образац дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање;
2) методологију за прикупљање података о саставу и количинама комуналног
отпада на територији јединице локалне самоуправе;
3) методологију за прикупљање података о врстама и количинама отпада,
укључујући и секундарне сировине, које су стављене у промет.
ПРОИЗВОЂАЧ И ДРЖАЛАЦ ОТПАДА, ИЗУЗЕВ ДОМАЋИНСТВА, ДУЖАН ЈЕ
ДА ВОДИ И ЧУВА ДНЕВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О ОТПАДУ И ДОСТАВЉА РЕДОВНИ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈИ.
ПРАВНА ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПРОМЕТУ
ОТПАДА ДУЖНИ СУ ДА АГЕНЦИЈИ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ О ВРСТИ И
КОЛИЧИНИ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ КОЈЕ СУ
СТАВЉЕНЕ У ПРОМЕТ, НА ПРОПИСАН НАЧИН.
ПРОИЗВОЂАЧ И УВОЗНИК ПРОИЗВОДА КОЈИ ПОСЛЕ УПОТРЕБЕ ПОСТАЈУ
ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА ДУЖАН ЈЕ ДА ВОДИ И ЧУВА ДНЕВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
О КОЛИЧИНИ И ВРСТИ ПРОИЗВЕДЕНИХ И УВЕЗЕНИХ ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО
ДОСТАВЉА РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈИ.
ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ ПОДАТКЕ О: ВРСТИ,
КОЛИЧИНИ, ПОРЕКЛУ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈИ И КЛАСИФИКАЦИЈИ, САСТАВУ,
СКЛАДИШТЕЊУ, ТРАНСПОРТУ, УВОЗУ, ИЗВОЗУ, ТРЕТМАНУ, ОДНОСНО
ПОНОВНОМ ИСКОРИШЋЕЊУ И ОДЛАГАЊУ НАСТАЛОГ ОТПАДА, КАО И
ОТПАДА ПРИМЉЕНОГ У ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.
ОПЕРАТЕР НА ДЕПОНИЈИ ДУЖАН ЈЕ ДА ВОДИ И ЧУВА ДНЕВНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА О ПРЕУЗЕТИМ И ОДЛОЖЕНИМ
КОЛИЧИНАМА ОТПАДА, ОДНОСНО ДОСТАВЉА РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
АГЕНЦИЈИ.
ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ПОСЕБНО САДРЖИ И ПОДАТКЕ О
СВИМ НЕОПХОДНИМ ТРОШКОВИМА У ТОКУ РАДА ДЕПОНИЈЕ.
ОПЕРАТЕР НА ДЕПОНИЈИ ДУЖАН ЈЕ ДА ОБАВЕСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНУ ИНСПЕКЦИЈУ О БИЛО КАКВОМ
ЗНАЧАЈНОМ УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ УОЧЕНОМ У ПОСТУПКУ
КОНТРОЛЕ И МОНИТОРИНГА КОЈИ СЕ ВРШЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 16. ОВОГ
ЗАКОНА.
ПРОИЗВОЂАЧ И ДРЖАЛАЦ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ ПРОИЗВОЂАЧА И
УВОЗНИКА ПРОИЗВОДА КОЈИ НАКОН УПОТРЕБЕ ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ
ОТПАДА И ОПЕРАТЕРА НА ДЕПОНИЈИ ЧУВАЈУ ОСНОВНА ДОКУМЕНТА
(ЕВИДЕНЦИЈЕ, ИЗВЕШТАЈИ И ДР.) НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА.
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВУ ВОДИ И ЧУВА ЕВИДЕНЦИЈУ О
ПРИКУПЉЕНОМ КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ, КАО И ПОПИС НЕУРЕЂЕНИХ
ДЕПОНИЈА И ПОДАТКЕ О ТОМЕ ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ.
АГЕНЦИЈА ЧУВА ОРИГИНАЛЕ ИЗВЕШТАЈА О ОТПАДУ НАЈМАЊЕ 25
ГОДИНА ЗА ПОТРЕБЕ СТАТИСТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПРОИЗВОДЊИ
ОТПАДА.
АГЕНЦИЈА ЈЕДАНПУТ ГОДИШЊЕ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. МАЈА ТЕКУЋЕ
ГОДИНЕ, КАО И ПО ПОТРЕБИ, ОДНОСНО НА ЗАХТЕВ, ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ
МИНИСТАРСТВУ.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ:
1) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ, ОБРАЗАЦ ДНЕВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОБРАЗАЦ, НАЧИН И РОКОВЕ
ДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА;
2) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О САСТАВУ И
КОЛИЧИНАМА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ;
3) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ВРСТАМА И
КОЛИЧИНАМА ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ И СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ, КОЈЕ СУ
СТАВЉЕНЕ У ПРОМЕТ.
4) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НЕУРЕЂЕНИМ
ДЕПОНИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ;
5) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ПРОИЗВОДИМА КОЈИ
НАКОН УПОТРЕБЕ ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА, ОБРАЗАЦ, НАЧИН И
РОКОВЕ ДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА.
Регистар издатих дозвола
Члан 76
Регистар издатих дозвола установљава и води надлежни орган за издавање дозволе
и податке из регистра доставља Агенцији.
Регистар издатих дозвола је база података у којој се евидентирају подаци о издатим
дозволама за управљање отпадом и дозволама за увоз, извоз и транзит отпада.
Подаци уписани у регистар издатих дозвола су јавни.
Министар прописује садржину, начин вођења и изглед регистра.
РЕГИСТРИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Члан 76.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ,
ОДНОСНО ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ВОДИ
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА, ОДНОСНО РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ПОТВРДА О
ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ И ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА
ТРОМЕСЕЧНО ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ.
МИНИСТАРСТВО ВОДИ РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ, ОДНОСНО ТРГОВАЦА ОТПАДОМ И ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА
ТРОМЕСЕЧНО ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ.
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЈЕ БАЗА ПОДАТАКА У КОЈОЈ СЕ
ЕВИДЕНТИРАЈУ ПОДАЦИ О ИЗДАТИМ ДОЗВОЛАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
И ДОЗВОЛАМА ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ ОТПАДА.
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ
ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЈЕ БАЗА ПОДАТАКА У КОЈОЈ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ
ПОДАЦИ О ИЗДАТИМ ПОТВРДАМА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА
ДОЗВОЛЕ.
РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ И ТРГОВАЦА
ОТПАДОМ ЈЕ БАЗА ПОДАТАКА У КОЈОЈ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ ПОДАЦИ О
ПОСРЕДНИЦИМА, ОДНОСНО ТРГОВЦИМА ОТПАДОМ.
ПОДАЦИ УПИСАНИ У РЕГИСТРЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА СУ ЈАВНИ.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ, НАЧИН ВОЂЕЊА И ИЗГЛЕД
РЕГИСТРА ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И РЕГИСТРА
ИЗДАТИХ ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ И
РЕГИСТРА ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ И ТРГОВАЦА ОТПАДОМ.
Трошкови управљања отпадом
Члан 77
Трошкови управљања отпадом утврђују се према количини и својствима отпада у
складу са начелом "загађивач плаћа" и обухватају:
1) трошкове одвојеног сакупљања отпада;
2) трошкове превоза отпада;
3) трошкове других мера управљања отпадом које нису покривене приходом
оствареним прометом отпада;
4) трошкове уклањања отпада који је непознато лице одложило изван депоније;
5) трошкове пројектовања и изградње постројења за складиштење, третман и
одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ отпада, трошкове рада постројења, трошкове затварања, његовог накнадног
одржавања након престанка његовог рада.
Одговорност произвођача и власника отпада
Члан 78
Произвођач или власник ДРЖАЛАЦ отпада сноси трошкове сакупљања,
транспорта, складиштења, третмана и одлагања ТРЕТМАНА, ОДНОСНО
СКЛАДИШТЕЊА, ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊА отпада у складу са
законом.
Трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије порекло не може да се
утврди, односно установи његова веза са произвођачем, односно лицем које га је
одложило, сноси јединица локалне самоуправе.
Домаћинства сносе трошкове управљања отпадом у складу са прописима којима се
уређују комуналне делатности.
Цена услуга за управљање отпадом
Члан 79
Правно или физичко лице које обавља делатност сакупљања, транспорта,
складиштења, третмана или одлагања ТРЕТМАНА, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊА,
ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА И ОДЛАГАЊА отпада наплаћује своје услуге према цени
утврђеној у складу са законом.
Цена услуге се одређује у зависности од врсте, количине, карактеристика отпада и
учесталости услуге, као и од дужине и услова транспорта отпада и осталих околности које
утичу на цену организације управљања отпадом.
Цена услуге депоновања отпада покрива све трошкове рада депоније, укључујући
финансијске гаранције или друге инструменте и процењене трошкове затварања и
накнадног одржавања локације за период од најмање 30 година.
ЦЕНА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА ПОКРИВА СВЕ ТРОШКОВЕ
УСПОСТАВЉАЊА И РАДА ДЕПОНИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ФИНАНСИЈСКЕ
ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ДРУГЕ ЕКВИВАЛЕНТНЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ПРОЦЕЊЕНЕ
ТРОШКОВЕ ЗАТВАРАЊА И НАКНАДНОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД
ОД НАЈМАЊЕ 30 ГОДИНА, ЗА СВЕ ВРСТЕ ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ.
Произвођач или увозник производа који после употребе постају посебни токови
отпада, плаћа накнаду.
ПРОИЗВОЂАЧ И/ИЛИ УВОЗНИК ПРОИЗВОДА КОЈИ ПОСЛЕ УПОТРЕБЕ
ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА ПЛАЋА НАКНАДУ ПРИЛИКОМ ПРВОГ
СТАВЉАЊА ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Произвођач и увозник из става 4. овог члана дужан је да води и чува дневну
евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа, односно доставља
редовни годишњи извештај Агенцији.
ПРОИЗВОЂАЧ ПЛАЋА НАКНАДУ ПРЕМА ДАТУМУ ИЗДАВАЊА
ОТПРЕМНИЦЕ, ОДНОСНО ФАКТУРЕ ЗА ПРОИЗВОД, А УВОЗНИК ПРИЛИКОМ
ЦАРИЊЕЊА ПРОИЗВОДА.
Средства остварена од накнаде из става 4. овог члана приход су буџета Републике
Србије и наменски се користе за инвестиционе и оперативне трошкове управљања
посебним токовима отпада преко Фонда за заштиту животне средине.
СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД НАКНАДЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПРИХОД
СУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КОРИСТЕ СЕ ПРЕКО ЗЕЛЕНОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Влада утврђује производе који после употребе постају посебни токови отпада,
образац дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и
годишњег извештаја, начин и рокове достављања годишњег извештаја, обвезнике плаћања
накнаде, критеријуме за обрачун, висину, динамику и начин обрачунавања и плаћања
накнаде.
Финансирање управљања отпадом
Члан 80
Спровођење Стратегије и планова управљања отпадом, као и изградња постројења
за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности Републике Србије, финансира
се из наменских средстава буџета Републике Србије која су приход Фонда за заштиту
животне средине, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају
отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом.
Спровођење регионалних планова управљања отпадом, као и изградња постројења
за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности аутономне покрајине
финансира се из наменских средстава буџета аутономне покрајине, кредита, донација и
средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора
финансирања, у складу са законом.
Спровођење регионалних и локалних планова управљања отпадом, као и изградња
постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности јединица локалне
самоуправе финансира се из наменских средстава буџета јединица локалне самоуправе,
кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада
и других извора финансирања, у складу са законом.
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ:
1) БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;
2) БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ;
3) ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ФОНДОВА;
4) ДОНАЦИЈА, ПОКЛОНА, ПРИЛОГА, ПОМОЋИ И СЛИЧНО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ;
5) КРЕДИТА МЕЂУНАРОДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА;
6) ДРУГИХ ИЗВОРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ СЕ КОРИСТИТИ САМО ЗА
СВРХУ ОДРЕЂЕНУ ОВИМ ЗАКОНОМ И НА НАЧИН ПРОПИСАН ЗАКОНОМ КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ПЛАНОВА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, КАО И
ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО
ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ФИНАНСИРА
СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
Наменско коришћење средстава
Члан 81
Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе
користи наменска средства из члана 80. овог закона преко Фонда за заштиту животне
средине, односно преко посебних рачуна, у складу са одлуком скупштине аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Из прихода Фонда за заштиту животне средине, односно посебних рачуна
финансирају се програми, пројекти и друге инвестиционе и оперативне активности из
области управљања отпадом, и то:
1) изградња постројења за управљање отпадом;
2) унапређење организације управљања отпадом;
3) управљање истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима,
отпадним гумама, отпадом од електричних и електронских производа, отпадом од
флуоресцентних цеви које садрже живу и отпадним возилима;
4) подстицање одвојеног сакупљања отпада;
5) подстицање тржишта рециклираних материјала;
6) имплементација регионалних планова управљања отпадом из члана 12. овог
закона;
7) развој информационог система за управљање отпадом;
8) помоћ у развоју и примени нових технологија за третман отпада;
9) санација дугогодишњег загађења отпадом;
10) програме образовања и јачања свести јавности о питањима заштите животне
средине и управљања отпадом;
11) друге трошкове, у складу са законом.
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ЧЛАН 81.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СРЕДСТВА ИЗ ЧЛАНА 80. ОВОГ ЗАКОНА КОРИСТИ ЗА
ИНВЕСТИЦИОНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, И ТО:
1) ИЗГРАДЊУ НОВИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ,
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ И ИСКОРИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ
ПОСТРОЈЕЊА;
2) УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
3) УПРАВЉАЊЕ ИСТРОШЕНИМ БАТЕРИЈАМА И АКУМУЛАТОРИМА,
ОТПАДНИМ УЉИМА, ОТПАДНИМ ГУМАМА, ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И
ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРОИЗВОДА, ОТПАДОМ ОД ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ЦЕВИ КОЈЕ
САДРЖЕ ЖИВУ И ОТПАДНИМ ВОЗИЛИМА;
4) ПОДСТИЦАЊЕ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА ОТПАДА;
5) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНИХ, ОДНОСНО ЛОКАЛНИХ ПЛАНОВА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
6) РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ;
7) ПОМОЋ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ТРЕТМАН
ОТПАДА;
8) САНАЦИЈУ ДУГОГОДИШЊЕГ ЗАГАЂЕЊА ИНДУСТРИЈСКИМ И
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ;
9) ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВАЊА И ЈАЧАЊА СВЕСТИ ЈАВНОСТИ О ПИТАЊИМА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ;
10) ПОДСТИЦАЊЕ ТРЖИШТА РЕЦИКЛИРАНИХ МАТЕРИЈАЛА;
11) ДРУГЕ ТРОШКОВЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
Инспекцијски надзор
Члан 84
Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих за
његово извршавање врши министарство, ако овим законом није друкчије прописано.
Инспекцијски надзор врши се преко инспектора за заштиту животне средине (у
даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.
Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора над
активностима управљања отпадом који се у целини обављају на територији аутономне
покрајине и радом постројења за управљање отпадом за које надлежни орган аутономне
покрајине издаје дозволу на основу овог закона.
Граду, односно граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора над
активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом
постројења за складиштење, третман и одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ инертног и неопасног
отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.
Општини се поверава вршење инспекцијског надзора над активностима
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања ТРЕТМАНА, ОДНОСНО
СКЛАДИШТЕЊА, ПОНОВНОГ ИСКОРИШЋЕЊА И ОДЛАГАЊА инертног и неопасног
отпада, за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.
Права и дужности инспектора
Члан 85
У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да
проверава и контролише нарочито:
1) спровођење и ажурирање планова управљања отпадом И ПРОГРАМА
ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА;
2) спровођење и ажурирање радног плана постројења за управљање отпадом;
2А) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ПРОИЗВОДНИМ
ОСТАЦИМА КАО СА НУСПРОИЗВОДИМА И ПОСЕДОВАЊЕ ДОКУМЕНАТА
КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА;
2Б) ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПРЕСТАНАК СТАТУСА ОТПАДА И
ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОТПАДА КОЈЕ ПРЕСТАЈУ ДА БУДУ
ОТПАД;
3) употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног коришћења
сировина и енергије;
4) управљање отпадом у постројењима која стварају отпад, примену мера и
поступака за смањење његових количина или опасних својстава, класификацију,
сакупљање, складиштење, третман, транспорт и одлагање отпада ТРАНСПОРТ,
ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ;
5) техничке карактеристике и капацитете, организацију и рад постројења за
управљање отпадом, укључујући мониторинг, методе третмана и мере предострожности у
складу са условима утврђеним у дозволи;
6) испуњеност услова за изградњу и рад постројења за складиштење, третман и
одлагање ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ отпада;
7) поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у току
његовог кретања;
8) поступање са отпадом у прекограничном кретању на позив царинских
службеника;
9) испуњеност услова за рад, ПОСЕБНО НАДЗОР ЛОКАЦИЈЕ ПРЕ
ОТПОЧИЊАЊА ОПЕРАЦИЈА ОДЛАГАЊА РАДИ УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ИЗ ДОЗВОЛЕ, КАО И затварање и рекултивацију постојећих депонија отпада и
надзор над депонијом после њеног затварања у периоду од најмање 30 година;
10) поступак класификације, складиштења, паковања, обележавања и транспорта
опасног отпада, у складу са овим и другим законом;
11) поступање са отпадом у складу са прописаним обавезама управљања посебним
токовима отпада;
12) примену прописаних мера и поступака за спречавање удеса и у случају удеса;
13) прописане забране и ограничења;
14) рад лица одговорног за управљање отпадом и квалификованог лица одговорног
за стручни рад у постројењу за управљање отпадом;
15) вођење и чување прописане евиденције са подацима о пореклу, одредишту,
третману, врсти и количини отпада;
16) спровођење других прописаних мера и поступака управљања отпадом.
Овлашћења инспектора
Члан 86
У вршењу послова из члана 85. овог закона инспектор је овлашћен да:
1) нареди спровођење плана управљања отпадом и његово ажурирање;
1) НАРЕДИ СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ПРОГРАМА
ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА И ЊИХОВО АЖУРИРАЊЕ, ОДНОСНО
РЕВИДИРАЊЕ;
1а) нареди заједничко обезбеђивање и спровођење управљања отпадом на
територији јединица локалне самоуправе;
2) нареди спровођење радног плана постројења за управљање отпадом и његово
ажурирање;
3) забрани коришћење технологије и рад постројења која не испуњавају услове за
смањење настајања отпада и ефикасно коришћење сировина;
4) нареди произвођачу производа који после употребе постаје опасан отпад да тај
отпад преузме без накнаде или да ту обавезу пренесе на лице овлашћено за управљање
опасним отпадом, у складу са овим законом;
5) нареди произвођачу отпада да изврши класификацију отпада и прибави доказе о
карактеризацији отпада, односно употребној вредности рециклабилног материјала;
6) нареди произвођачу, односно власник ДРЖАОЦУ отпада, одвојено сакупљање
отпада у складу са потребама будућег третмана;
7) нареди произвођачу отпада да преда отпад правном или физичком лицу које је
овлашћено за управљање отпадом, ако није у могућности да организује поступање са
отпадом у складу са овим законом;
8) нареди произвођачу отпада да води и чува прописане евиденције, лицу које врши
промет да доставља податке о врсти и количини отпада, укључујући и секундарне
сировине које су стављене у промет;
9) нареди произвођачу отпада да одреди лице одговорно за управљање отпадом;
10) забрани свако кретање отпада супротно условима у дозволи издатој у складу са
овим законом;
10А) ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ, ОДНОСНО ТРГОВИНЕ ОТПАДОМ ЛИЦУ КОЈЕ НИЈЕ УПИСАНО У
РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ОДНОСНО РЕГИСТАР
ТРГОВАЦА ОТПАДОМ, ОДНОСНО НАРЕДИ ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ;
11) забрани третман отпада супротно условима из дозволе;
12) забрани рад постројења и употребу опреме за третман отпада која се не користи
у складу са техничким упутством;
13) забрани третман отпада ако отпад није обезбеђен и заштићен од расипања и
процуривања;
14) забрани пријем и одлагање отпада на депонији супротно условима у издатој
дозволи;
15) нареди спровођење мера којима се обезбеђује заштита животне средине на
депонији у складу са законом;
16) нареди спровођење рекултивације депоније после њеног затварања и надзор над
депонијом у периоду од најмање 30 година, у циљу смањења ризика по здравље људи и
животну средину;
17) нареди правном лицу које обавља послове управљања отпадом у складу са овим
законом, одређивање квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за
управљање отпадом;
18) нареди правном лицу које обавља послове управљања отпадом у складу са овим
законом вођење и чување прописаних евиденција;
19) забрани изградњу и рад постројења за управљање отпадом које не испуњава
техничке и друге услове прописане овим и другим законом;
20) забрани складиштење, третман или одлагање отпада ТРЕТМАН, ОДНОСНО
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ван постројења за
управљање отпадом које има дозволу;
21) нареди лицу које врши сакупљање, односно транспорт отпада да отпад сакупља
од произвођача или власника ДРЖАОЦА и да га транспортује до постројења које има
дозволу за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, трансфер станице или
постројења за третман ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ или одлагање;
22) нареди лицу које врши сакупљање и/или транспорт отпада да обезбеди одвојен
превоз различитих врста отпада, нарочито опасног отпада;
23) забрани сакупљање и/или транспорт опасног отпада са другим отпадом;
24) забрани утовар и транспорт отпада ако се не обавља у затвореном возилу,
контејнеру или на други одговарајући начин који онемогућава расипање или испадање
отпада приликом транспорта, утовара или истовара;
25) нареди превознику отпада да, у случају загађења насталог током транспорта,
изврши чишћење и довођење загађеног подручја у задовољавајуће стање;
26) забрани транспорт опасног отпада без прописане документације;
27) забрани складиштење отпада на местима која нису технички опремљена за
привремено чување отпада и/или немају дозволу за складиштење, као и ако је истекао
прописани период складиштења;
28) забрани третман отпада супротно условима у издатој дозволи;
29) забрани рад постројења и коришћење опреме за третман отпада за које није
добијена дозвола;
30) забрани рад мобилног постројења за третман отпада које нема одобрење за
локацију, односно дозволу;
31) нареди одвојено сакупљање, складиштење и третман секундарних сировина;
32) забрани физичко-хемијски и хемијски третман отпада који се врши супротно
одредбама овог закона;
33) забрани биолошки третман отпада супротно условима у издатој дозволи;
34) забрани термички третман отпада супротно условима у издатој дозволи;
35) забрани рад депоније која не испуњава прописане техничке, технолошке и
друге услове и захтеве;
36) забрани одлагање отпада који није претходно подвргнут третману и одлагање
опасног отпада са другим врстама отпада на истој локацији, односно депонији;
37) забрани мешање комуналног отпада са опасним отпадом;
38) забрани одлагање комуналног отпада супротно закону и условима у издатој
дозволи;
39) нареди селекцију ради рециклаже и сакупљање опасног отпада из
домаћинстава;
40) забрани сакупљање, складиштење, транспорт, третман и одлагање
ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ опасног отпада који није обележен и упакован на начин којим се
обезбеђује минималан утицај на здравље људи и животну средину;
41) забрани мешање различитих врста опасног отпада, осим под надзором
квалификованог лица и у поступку третмана опасног отпада;
42) забрани одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се значајно
смањују опасне компоненте и њихова својства, маса и запремина;
43) забрани разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину;
44) забрани кретање отпада без Документа о кретању отпада, односно Документа о
кретању опасног отпада;
45) забрани сваку радњу или акт којим се управља посебним токовима отпада
супротно овом закону;
46) нареди произвођачу и увознику, односно власникУ ДРЖАОЦУ отпада примену
или извршење посебних мера управљања токовима отпада прописаних овим законом;
47) забрани сакупљање и транспорт отпада изван територије за коју је издата
дозвола;
48) забрани увоз, извоз и транзит отпада који се обавља супротно одредбама овог и
другог закона;
49) нареди лицу које има дозволу за управљање отпадом примену и спровођење
мера прописаних за случај удеса;
50) нареди лицу које има дозволу за управљање отпадом достављање одговарајућих
података и извештаја у складу са овим законом;
50А) ПРОИЗВОЂАЧУ И УВОЗНИКУ ПРОИЗВОДА КОЈИ ПОСЛЕ УПОТРЕБЕ
ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА ДА ВОДИ И ЧУВА ДНЕВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
И ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ;
51) забрани сваку радњу или акт противан одредбама овог закона;
52) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.
Ако инспектор у вршењу послова из члана 85. овог закона утврди да су повређене
одредбе закона којим се уређује превоз и транспорт, заштита здравља људи и животиња,
промет лекова и/или других закона, дужан је да о томе, без одлагања, обавести другог
надлежног инспектора.
У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено одузети предмете,
опрему или уређаје чија употреба није дозвољена или који су настали, односно којима су
извршене недозвољене радње.
У случајевима када инспектор утврди такве повреде закона за које су истовремено
прописане и надлежности других инспекцијских органа, обавезан је да, без одлагања,
обавести министра како би се заједнички извршио надзор и предузеле одговарајуће мере.
У вршењу надзора над применом мера и поступака управљања отпадом инспектор
има и овлашћења и дужности утврђене другим прописима.
Члан 88
Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни
преступ привредно друштво, предузеће или друго правно лице, ако:
1) ПОСТУПА СА ПРОИЗВОДНИМ ОСТАТКОМ КАО СА НУСПРОИЗВОДОМ
СУПРОТНО ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА И/ИЛИ НЕ ПОСЕДУЈЕ ДОКАЗЕ О
ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА (ЧЛ. 8А И 8Б);
1А) КРШИ ОДРЕДБЕ О ПРЕСТАКНУ СТАТУСА ОТПАДА (ЧЛАН 8В);
1Б) обавља послове без плана управљања отпадом или не врши његово ажурирање
у прописаном року (члан 15. ст. 1. до 3);
2) обавља послове управљања отпадом без радног плана постројења за управљање
отпадом или не врши његово ажурирање у прописаном року (члан 16);
2А) ОБАВЉАЊА ПОСЛОВЕ ПОСРЕДОВАЊА У УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ,
ОДНОСНО ТРГОВИНЕ ОТПАДОМ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН
28А);
3) не прибави дозволу за третман отпада и послове третмана отпада не обавља у
складу са дозволом, не објави листу отпада за чији третман има дозволу, не обезбеђује
отпад и не заштити га од расипања и процуривања или у случају удеса без одлагања не
обавести надлежни орган (члан 29. тач. 3), 4), 6) и 7);
4) не прибави дозволу за одлагање отпада и отпад не одлаже у складу са том
дозволом, не обезбеди спровођење прописаних мера којима се обезбеђује заштита
животне средине, ако не обезбеди рекултивацију депоније и надзор над депонијом после
њеног затварања у периоду од најмање 30 година или у случају удеса на депонији без
одлагања не обавести надлежни орган (члан 30. став 1. тач. 3), 4), 6) и 7);
5) на депонију прими отпад који не испуњава услове о одлагању отпада прописане
дозволом или ако о одбијању прихватања не обавести надлежни орган (члан 30. ст. 2. и 3);
6) гради постројење или обавља делатност у постројењу за управљање отпадом које
нема дозволу за обављање тих делатности (члан 33. ст. 1. и 2);
7) складишти отпад на местима која нису технички опремљена за привремено
чување отпада на локацији произвођача или власникА ДРЖАОЦА отпада, у центрима за
сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама или по истеку прописаног рока за
привремено складиштење (члан 36);
8) третман отпада обавља супротно одредбама овог закона или за мобилно
постројење за третман отпада не прибави дозволу, односно одобрење за локацију коју
издаје јединица локалне самоуправе (члан 37. ст. 1, 3. и 4);
8) ТРЕТМАН ОТПАДА ОБАВЉА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА
ИЛИ ЗА МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА НЕ ПРИБАВИ ДОЗВОЛУ
(ЧЛАН 37. СТ. 1. И 3);
8А) ВРШИ ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА СУПРОТНО
ЧЛАНУ 38.ОВОГ ЗАКОНА;
9) врши физичко-хемијски третман отпада супротно прописаним условима (члан
39);
10) врши биолошки третман отпада супротно прописаним условима (члан 40);
11) врши термички третман отпада супротно условима у дозволи (члан 41);
12) врши одлагање отпада на локацији која не испуњава техничке, технолошке и
друге прописане услове, односно супротно условима утврђеним у дозволи или без
претходног третмана или одлаже опасан отпад заједно са другим врстама отпада (члан 42.
ст. 2, 4. и 6);
13) приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног
искоришћења и одлагања опасан отпад не упакује и обележи на одговарајући начин (члан
44. ст. 3. и 4)
13) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 44. ОВОГ ЗАКОНА;
14) меша различите категорије опасног отпада, осим у случају када је то
дозвољено, одлаже опасан отпад без претходног третмана или врши разблаживање
опасног отпада ради његовог испуштања у животну средину (члан 44. ст. 5, 6. и 7) (ЧЛАН
44. СТ. 6. И 9);
15) обавља управљање отпадом без дозволе (члан 59);
16) обавља активности без потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе у
случајевима за које се не захтева дозвола (члан 61);
17) врши увоз, извоз или транзит отпада супротно условима и начину прописаним
у чл. 71. и 72. овог закона.
За привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у
сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге
ствари која је предмет привредног преступа, а највише до двадесетоструког износа
учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге ствари која је предмет
привредног преступа.
Новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара казниће се за привредни преступ из
става 1. овог члана и одговорно лице у привредном друштву, предузећу и другом правном
лицу.
Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни
преступ из става 1. овог члана страно правно лице ако има представништво на територији
Републике Србије и/или ако је привредни преступ учињен на територији Републике
његовим превозним средством.
Новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара казниће се за привредни преступ из
става 1. овог члана и одговорно лице у страном правном лицу.
Члан 90
Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај привредно
друштво, предузеће или друго правно лице, ако:
1) не класификује отпад на прописан начин, односно не изврши испитивање
отпада, у складу са овим законом (члан 8. ст. 4. и 5);
2) не изврши преузимање сопствених производа који после употребе постају
опасан отпад, без накнаде трошкова, односно ако ту обавезу не пренесе на друго правно
лице (члан 25. ст. 2. и 3);
3) поступа супротно члану 26. став 1. овог закона;
3) ПОСТУПА СУПРОТНО ЧЛАНУ 26. СТ. 1. И 3.
4) обавља транспорт отпада супротно члану 28. овог закона;
5) не обезбеди спровођење радног плана постројења, као оператер постројења за
третман отпада или оператер на депонији не води прописане евиденције или не одреди
квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу, односно на депонији (члан
29. тач. 1), 8) и 9) и члан 30. став 1. тач. 1), 8) и 9);
6) сакупљање и транспорт отпада не врши у складу са чланом 35. овог закона;
7) поступа са комуналним отпадом супротно члану 43. овог закона;
8) не поседује Документ о кретању отпада (члан 45. ст. 1. до 5);
9) не поседује Документ о кретању опасног отпада (члан 46. ст. 1. до 6);
10) управља посебним токовима отпада супротно овом закону (чл. 47-57);
11) врши сакупљање и транспорт отпада супротно члану 70. овог закона;
12) не води, доставља и чува одговарајуће податке и извештаје (члан 75. ст. 1, 2. И
4.);.
12) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТ. 1, 2, 3, 5, 7, И 8. ОВОГ
ЗАКОНА;
13) не води и не чува дневну евиденцију о количини и врсти произведених и
увезених производа, односно не доставља извештај Агенцији (члан 79. став 5).
За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са
висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе или друге ствари која
је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном
друштву, предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
250.000 до 500.000 динара или казном затвора до 30 дана.
ЗА РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 88. СТАВ 1. ТАЧ. 8А, 8Б И 8В ОВОГ ЗАКОНА И СТАВА
1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 250.000 ДО
500.000 ДИНАРА ИЛИ КАЗНОМ ЗАТВОРА ДО 30 ДАНА.
За прекршај из става 1. тач. 3), 6), 7), 10) и 11) овог члана казниће се физичко лице
новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана.
Прекршај одговорног лица у органу државне управе, имаоцу јавних овлашћења, односно
овлашћеном правном лицу
Члан 92
Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно
лице у органу државне управе, одговорно лице у јединици локалне самоуправе, имаоцу
јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу, ако:
1) не донесе план управљања отпадом (члан 20. став 1. тачка 1);
1) НЕ ДОНЕСЕ РЕГИОНАЛНИ, ОДНОСНО ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ УСКЛАЂЕН СА НАЦИОНАЛНИМ ПЛАНОМ И НЕ ДОСТАВИ ГА
МИНИСТАРСТВУ У ПРОПИСАНОМ РОКУ (ЧЛ. 12, 13. и 14. СТАВ 3);
1а) не обезбеди и не спроводи управљање отпадом на територији јединица локалне
самоуправе под условима и на начин утврђеним законом, Стратегијом и споразумом
скупштина јединица локалне самоуправе (члан 21. став 1);
2) врши испитивање отпада без прописаног овлашћења (члан 23. став 2);
3) не обезбеди и не опреми центре за сакупљање кабастог отпада из домаћинства
или не уреди организацију селективног сакупљања отпада ради рециклаже у складу са
посебним програмом (члан 43. ст. 5. и 7);
2) ВРШИ ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА БЕЗ ПРОПИСАНОГ ОВЛАШЋЕЊА ИЛИ
СУПРОТНО ИЗДАТОМ ОВЛАШЋЕЊУ ИЛИ У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ПОСТУПА НА
ПРОТИВПРАВАН, НЕМОРАЛАН И НЕДОСТОЈАН НАЧИН (ЧЛ. 23. СТАВ 2.);
3) НЕ УРЕДИ И НЕ ОРГАНИЗУЈЕ СЕЛЕКТИВНО И ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ
ОТПАДА РАДИ РЕЦИКЛАЖЕ, НЕ ОПРЕМИ ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ИЗ
ДОМАЋИНСТВА (ЧЛАН 43. СТАВ 4);
4) изда дозволу ако уз захтев за њено издавање није поднета прописана
документација (члан 62);
5) не обавештава јавност на начин прописан овим законом (члан 69);
5А) НЕ ДОСТАВИ АГЕНЦИЈИ ИЗВЕШТАЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА У
ПРОПИСАНОМ РОКУ (ЧЛАН 74. СТ. 2, 3, 4. И 5)
6) не води и не чува евиденцију о прикупљеном комуналном отпаду, као и попис
неуређених депонија и податке о томе не доставља Агенцији, односно не доставља
податке министарству једанпут годишње, односно на захтев, не води податке о врсти и
количини отпада, укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет (члан 75.
ст. 2, 5. и 7)
6) НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 9;
7) не води регистар издатих дозвола и податке из регистра не доставља Агенцији
(члан 76. став 1);
7) НЕ ВОДИ ПРОПИСАНЕ РЕГИСТРЕ И ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА НЕ
ДОСТАВЉА АГЕНЦИЈИ (ЧЛ. 8Г И 76. СТ. 1. И 2);
8) ненаменски користи средства за управљање отпадом (члан 81);
9) не изради попис депонија на свом подручју и не изради пројекте санације,
затварања и рекултивације у року прописаном овим законом (члан 97).
9) АКО НЕ УРЕДИ СЕЛЕКЦИЈУ И ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА,
ОРГАНИЗУЈЕ И ОПРЕМИ ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТВА,
ОДНОСНО НЕ ИЗРАДИ ПОПИС НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА НА СВОМ ПОДРУЧЈУ И
НЕ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТЕ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НА НАЧИН И У РОКУ
ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ (ЧЛАН 50. СТАВ 4).
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ДОНОСЕ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕЋЕ СЕ У
РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ПРОПИС ИЗ ЧЛАНА 79. СТАВ 7. ЗАКОНА УСКЛАДИЋЕ СЕ СА ЦАРИНСКИМ
ПРОПИСИМА У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ
ЗАКОНА.
ВЛАДА ЋЕ ДОНЕТИ СТРАТЕГИЈУ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА
СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ ДА УСКЛАДИ ПЛАНОВЕ ИЗ ЧЛ. 12. И 13. ОВОГ ЗАКОНА
У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈЕ ИЗ СТАВА 2.
ОВОГ ЧЛАНА.
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ:
1) ДА УРЕДИ СЕЛЕКЦИЈУ И ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА РАДИ
РЕЦИКЛАЖЕ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО ОРГАНИЗУЈЕ СЕЛЕКТИВНО И ОДВОЈЕНО
САКУПЉАЊЕ ОТПАДА РАДИ РЕЦИКЛАЖЕ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ДВЕ
ГОДИНЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА;
2) ДА ОРГАНИЗУЈЕ И ОПРЕМИ ЦЕНТРЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА ИЗ
ДОМАЋИНСТВА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА;
3) ДА ИЗРАДИ ПОПИС НЕУРЕЂЕНИХ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У РОКУ ОД
ГОДИНУ ДАНА;
4) ДА ИЗРАДИ ПОПИС И ПРОЈЕКТЕ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ
НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА-СМЕТЛИШТА , НА КОЈЕ САГЛАСНОСТ ДАЈЕ
МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ
ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА;
5) ДА У СПОРАЗУМУ СА ЈЕДНОМ ИЛИ ВИШЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ИЗ ЧЛАНА 34. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ОДРЕДИ ЛОКАЦИЈУ ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА НА СВОЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА,
ПОПИС И ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА-
СМЕТЛИШТА САДРЖИ ПОДАТКЕ О ЛОКАЦИЈИ, ПРОСТОРНИМ И
ГЕОМЕТРИЈСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, ВРСТАМА И КОЛИЧИНАМА
ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА, РОКОВЕ ЊИХОВЕ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, КАО И
ДРУГЕ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ
СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ.
ОПЕРАТЕРИ ПОСТОЈЕЋИХ НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА–СМЕТЛИШТА
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ДУЖНИ СУ ДА ДОСТАВЕ РАДНИ ПЛАН ПОСТРОЈЕЊА СА
ПРОГРАМОМ КОРЕКТИВНИХ МЕРА И ДИНАМИКОМ ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДА
ПОСТРОЈЕЊА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017.
ГОДИНЕ.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАТУМА ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ДАЉЕМ РАДУ СА РОКОМ
ПРИЛАГОЂАВАЊА У СКЛАДУ СА ДОСТАВЉЕНИМ ПЛАНОМ, ОДНОСНО ОДЛУКУ
О ЗАТВАРАЊУ ПОСТРОЈЕЊА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА И
ПРОЈЕКТИМА ЗА ЗАТВАРАЊА И САНАЦИЈУ.
ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА УСКЛАДИЋЕ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ СА
ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
НА ЗАХТЕВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ КОЈИ
СУ ПОДНЕТИ ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ
ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИ ЈЕ ВАЖИО У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА.
ЧЛАН 51.
ОДЛАГАЊЕ, ОДНОСНО ДЕКОНТАМИНАЦИЈА УРЕЂАЈА ИЗ ЧЛАНА 52. СТАВ
5. ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ САДРЖЕ PCB И ОДЛАГАЊЕ PCB ИЗ ТИХ УРЕЂАЈА,
ИЗВРШИЋЕ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДРЖАЛАЦ УРЕЂАЈА КОЈИ САДРЖИ
ИЗМЕЂУ 0,05-0,005 ПРОЦЕНАТА МАСЕНОГ УДЕЛА PCB ДУЖАН ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ
ОДЛАГАЊЕ, ОДНОСНО ДЕКОНТАМИНАЦИЈУ УРЕЂАЈА ПО ПРЕСТАНКУ ЊИХОВЕ
УПОТРЕБЕ.
ПЛАН ЗАМЕНЕ, ОДНОСНО ОДЛАГАЊА И ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ УРЕЂАЈА
КОЈИ САДРЖИ PCB ДРЖАЛАЦ УРЕЂАЈА ДУЖАН ЈЕ ДА ДОНЕСЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА
2017. ГОДИНЕ.
ЧЛАН 52.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА
О ОБАВЕШТАВАЊУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА ОТПАДА КОЈИ
СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД ДАНА ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
И ЧЛАНА 25. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2016.
ГОДИНЕ И ЧЛАНА 41. СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД ДАНА
СТУПАЊА НА СНАГУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 50. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА.

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design